نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی میزان شیوع عفونت HTLV-I و HTLV-II در جمعیت عمومی شهر مشهدگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  واحد استان خراسان رضوی 

گروه پژوهشی: پژوهشی ایدز و هپاتیت

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  بهمن 1388

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

ارائه گزارش نهایی طرح به کارفرما


نوع: کاربردی

 
تلفن: 8762000-8795530-0511

نشانی سازمان مجری: مشهد، میدان آزادی، صندوق پستی: 1376-91775
 

چکیده:

مقدمه: وجود عفونت HTLV-I در استان خراسان از جمله در مشهد و نیشابور در مطالعات پیشین مطرح شده است. این مطالعه مقطعی با هدف تعیین شیوع عفونت HTLV-I و HTLV-II و عوامل خطر مرتبط با آنها در جمعیت عمومی مشهد اجرا گردید.
روش تحقیق: تعداد 1678 نفر شامل 763 مرد و 915 زن با میانگین سنی
29.1±18.5 سال از جمعیت عمومی ساکن در مناطق دوازده گانه شهرداری مشهد به طور تصادفی و به روش خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. برای تشخیص اولیه عفونت از آزمون ELISA و برای تایید موارد مثبت از آزمون وسترن بلات و PCR استفاده گردید.
یافته ها: شیوع کلی عفونت HTLV-I در جمعیت عمومی، 2.12 درصد (%1.6 در مردان و %2.5 در زنان) به دست آمد. عفونت HTLV-II تنها در دو مورد مشاهده شد که به صورت آلودگی همزمان به هر دو نوع 1 و 2 ویروس HTLV بود. آنالیز اولیه ارتباط ابتلا به عفونت را با سن (P<0.001)، تاهل (P<0.001)، سطح سواد (P=0.015)، بعد خانوار (P<0.001)، شغل (P=0.02)، سابقه تزریق خون (P=0.009)، عمل جراحی (P=0.002)، حجامت (P=0.011)، بستری شدن در بیمارستان (P=0.004) و گروه خونی (P=0.032) ABO نشان داد. در آنالیز رگرسیون لجستیک تنها متغیر سن با وجود عفونت مرتبط بود (P=0.005). افراد بالای 55 سال تنها گروه سنی بودند که شیوع عفونت در زنان به طور معنی داری بالاتر از مردان بود (%13 در مقابل %3.5، P=0.021).
نتیجه گیری: میزان شیوع بالای HTLV در جمعیت عمومی مشهد نشان دهنده آن است که این عفونت باید به عنوان معضل مهم سلامت در منطقه مورد توجه قرار گیرد.عفونت HTLV-I/II، شیوع سرمی، جمعیت عمومی، مشهد

 
 
Title:

Seroprevalence of HTLV-I and HTLV-II infection in Mashhad, 2009: A community-based studyAbstract:

Background: Presence of HTLV-I infection in the northeastern of Iran has been suggested by some studies.
Method: To find out more about prevalence and risk factors of HTLV-I and HTLV-II in Mashhad, 1678 healthy individuals including 763 men and 915 women with mean of 29.1 ± 18.5 years in all the twelve geographical regions of the city, were selected randomly by multistage cluster sampling. ELISA was used to screen for antibodies and the positive samples were tested by PCR.
Results: Overall prevalence of HTLV-I infection was 2.12% (1.6% and 2.5% for men and women, respectively). HTLV-II infection was observed in only two cases as co-infection with HTLV-1. HTLV Infection was associated with age (p< 0.001), marital status (p< 0.001), literacy (p= 0.015), family size (p< 0.001), job (p= 0.02) and history of blood transfusion (p= 0.009), surgery (p= 0.002), Hijama (p= 0.011), hospitalization (p= 0.004) and ABO blood group (p= 0.032). In logistic regression analysis, age was the only variable that had significant association with the infection (p= 0.005). In people older than 55, HTLV Infection in women was more prevalent than men (13.0% and 3.5% respectively, p= 0.021).
Conclusion: The high rate of HTLV-I infection in the general population of Mashhad is an important public health concern..Keyword(s): HTLV-I/II infection, Seroprevalence, General population, Mashhad, Iran