دانلود فایل گزارش JCR نشریات پزشکی سال 97


انتخاب زبان نشریه     

انتخاب نوع نشریه     

انتخاب بازۀ تاریخسال :

نتایج گزارش


ردیف▼▲نام نشریه▼▲ سال▼▲ مقالات سال 1397▼▲ مقالات سال 1396▼▲ مقالات سال 1395▼▲ استنادهای سال 1397▼▲ استنادهای سال 1396▼▲ استنادهای سال 1395▼▲ خوداستنادهای سال 1397▼▲ شاخص آنی▼▲ ضریب تاثیر▼▲ ضریب تاثیر 5 ساله
1شیمی و مهندسی شیمی ایران (فارسی)1397647532110800.01560.16820.1306
2نثر پژوهی ادب فارسی (ادب و زبان)13972025300010-0.01820.0687
3مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران13971243170220-0.06670.131
4دانشور پزشکی13971647430240-0.06670.0647
5علوم زمین13971129810610700.00890.03430.0348
6طب جنوب139739507812300.02560.03910.0532
7طب و تزکیه13973629200010-0.02040.0676
8مجله تحقیقات دامپزشکی (دانشگاه تهران)13976058600220-0.03390.0348
9مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد139716561020450-0.0570.0732
10مجله دانشکده پزشکی139751122220150-0.04170.0504
11فیض139777122815610.0130.2750.1475
12مجله علمی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران1397280280100-0.03570.039
13پژوهش در پزشکی13971936360100-0.01390.0488
14بینا13971630400010-0.01430.0104
15توانبخشی13973232320150-0.09380.1361
1234567891011121314151617181920...