3 SID.ir | تخمين منحني رطوبتي خاك با استفاده از مدل تك پارامتري

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
عنوان مقاله: 

تخمين منحني رطوبتي خاك با استفاده از مدل تك پارامتري

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 
رابطه بين مقدار آب موجود در خاك و پتانسيل ماتريك كه به منحني رطوبتي خاك معروف است يكي از مهمترين خواص فيزيكي خاك مي باشد. اندازه گيريهاي آزمايشگاهي و صحرايي براي تعيين اين منحني مستلزم صرف وقت طولاني كار پرزحمت و هزينه هاي زياد مي باشد. بدين منظور ايجاد مدلهايي كه بتوانند مقدار رطوبت خاك را در مكش مشخص با استفاده از يك سري خصوصيات ساده و قابل دسترسي خاك تخمين بزنند. از جهات مختلف مقرون به صرفه مي باشد. مدل تك پارامتري Gregson و همكاران كه بصورت GHM نشان داده مي شود بر اساس شكل لگاريتمي (log-log) منحني رطوبتي خاك [[??]]مي باشد. بين ضرايب a و b يك همبستگي منفي و قوي بصورت a=p+qb وجود دارد كه با ادغام دو رابطه قبل مدل مذكور بصورت [[؟؟]] بدست مي آيد. كه در آن p و q ضرايب رگرسيوني بوده و براي هر كلاس و گروه بافتي مقدار معلومي دارند و تنها پارامتر مجهول در اين رابطه (b) خواهد بود. در اين پژوهش براي برآورد. (b) از يك رابطه رگرسيوني بين b و دومعيار نمودار بافتي خاك shirazi و Boersma يعني d__g و #S (ميانگين هندسي قطر ذرات و انحراف معيار هندسي استاندارد) با استفاده از 286 نمونه خاك در 8 كلاس بافتي انجام گرديد. نتايج نشان داد كه در هر 8 كلاس بافتي خاك موجود (Clay, Silty Loam, Clay Loam, Silty Loam, Silty Clay, Sandy Caly Loam, Loam, Sandy Loam) مدلهاي رگرسيوني از برآورد خوبي براي تخمين مقدار رطوبت در پتانسيلهاي معين برخوردار بودند كه در اغلب تخمين ها R__2 بيش از 99/0 بود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 155
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی