برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي تغييرات فصلي ذخاير كربوهيدارتهاي محلول در سه گونه گرامينه چند ساله و مرغوب مراتع منطقه پلور

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

مراتع به عنوان يكي از مهم ترين و وسيع ترين اكوسيستم هاي طبيعي كشور است كه در دهه هاي اخير به علت عوامل متعدد از جمله چراي بي موقع و بيش از حد ظرفيت، وضعيت آنها دچار سير نزولي شده است. مديريت چرا در مراتع بر پايه تعيين زمان و شدت چرا به ويژه در مراتع ييلاقي، يكي از راهبردهاي بخش اجرايي كشور در مديريت مراتع مي باشد. آگاهي از وضعيت فيزيولوژيكي و فنولوژيكي گونه هاي مرتعي براي رسيدن به هدف فوق اهميت به سزايي دارد. يكي از مولفه هاي مهم فيزيولوژيكي در گياهان مرتعي، آگاهي از ميزان ذخاير هيدرات هاي كربن محلول TNC در طول فصل رويش مي باشد. اين ذخاير از مهمترين منابع تامين انرژي گياه براي مصارف متعدد به ويژه رشد مجدد گياه در بهار و پس از چراي دام مي باشد. با مطالعه تغييرات فصلي اين ذخاير در گياهان غالب مرتعي مي توان زمان هاي حداقل و حداكثر (بحراني و غيربحراني) اين ذخاير را مشخص نموده و از نتايج حاصل براي تعيين دقيق شروع فصل چرا و زمان هاي عدم چرا در مراتع بهره جست. تحقيقات بسياري در اين زمينه در خارج از كشور از دهه 50 و در سال هاي اخير در داخل كشور انجام شده است. هدف از انجام اين تحقيق بررسي تغييرات فصلي ذخاير TNC در سه گونه گرامينه چند ساله Bromus tomentellus, Festuca ovina, Dactylis glomerata در مراتع منطقه پلور در جاده هراز با اقليم كوهستاني سرد و متوسط بارندگي سالانه 535 ميليمتر و ارتفاع 2600 متر از سطح دريا مي باشد. براي اين منظور نمونه گيري در حدود 10 مقطع فنولوژي گياه با سه تكرار از قسمت هاي هوايي و ريشه گياه انجام شد. نمونه ها در 70 درجه سانتيگراد براي مدت 48 ساعت خشك گرديد و سپس ميزان ذخاير TNC در هر يك بر حسب ميلي گرم در گرم نمونه خشك به روش فنل- سولفوريك اندازه گيري گرديد. داده هاي حاصل با استفاده از نرم افزار Minitab و تجزيه و تحليل واريانس يك طرفه و دو طرفه در قالب طرح كاملا تصادفي انجام گرديد و نمودارهاي تغييرات فصلي ذخاير در هر يك از گونه ها و همچنين در ريشه و قسمت هاي هوايي ترسيم شد. نتايج حاصل نشان داد كه گونه هاي مورد مطالعه داراي چرخه تغييرات فصلي مشخصي بوده و در شروع فصل رويش و همچنين در پايان فصل، مقدار ذخاير TNC در آنها به حداقل مقدار رسيده و سپس افزايش مي يابد. ميزان ذخاير در هر سه گونه در طول فصل رويش در قسمت هاي هوايي بيشتر از ريشه بود (P=0.01). شدت جايگزيني ذخاير در هر سه گونه بسيار سريع انجام مي شود كه از بيشترين تا كمترين به ترتيب در گونه هاي Da.gl, Fe.ov, Br.to مي باشد. اين موضوع مرتبط با فنولوژي و طول فصل رويش اين گونه ها است. بنابراين گونه Da.gl داراي حساسيت بيشتري نسبت به چراي دام و گونه Br.to مقاوم تر از دو گونه ديگر مي باشد. با توجه به نتايج بدست آمده مقاطع بحراني براي هر سه گونه از شروع فصل رويش تا اواسط ارديبهشت و همچنين در اواخر فصل رويش در نيمه دوم مرداد مي باشد. شروع فصل چرا در اين منطقه از اواخر ارديبهشت تا اوايل مرداد به مدت 70 روز توصيه مي گردد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 144
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی