برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

طراحي سامانه نشانگرهاي ارزيابي كيفيت مدارس ابتدايي و راهنمايي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه تربیت معلم تهران
 
چکیده: 

نظام آموزشي براي اطمينان يافتن از دستيابي به اهداف و برنامه هاي خود در مدارس ابتدايي و راهنمايي به منزله موسسات خط مقدم آموزش و پرورش بايد عملكرد موسسات آموزشي را مورد ارزيابي قرار دهد. ارزيابي عملكرد كيفي آموزشگاهي، نيازمند سامانه منسجم، جامع و عيني نشانگرهاي ارزيابي به دور از ذهن گرايي و سليقه ارزيابان، است. در اين پژوهش با استفاده از الگوي سيپ (CIPP) كه شامل چهار عنصر، زمينه، درونداد، فرايند و برونداد است، به اعتباريابي و رواسازي نشانگرهاي ارزيابي عملكرد كيفي آموزشگاهي پرداخته شده است.
اين تحقيق با هدف تهيه و رواسازي نشانگرهاي ارزيابي كيفي عملكرد موسسات آموزش ابتدايي و راهنمايي سازمان آموزش و پرورش شهر تهران در سال 1384 انجام يافته است. جامعه آماري آن مديران مدارس دوره هاي تحصيلي ابتدايي و راهنمايي، كارشناسان و كارشناسان مسوول ابتدايي و راهنمايي و معاونان آموزشي مديريتهاي نوزده گانه شهر تهران و سازمان آموزش پرورش بوده كه از ميان آنان 329 نفر به روش نمونه گيري تصادفي انتخاب شده است. روش پژوهش، روش تحقيق و توسعه است. ابزار اندازه گيري، پرسشنامه محقق ساخته با طيف 5 درجه اي ليكرت كه با روش تحليل عاملي رواسازي شد. ضريب پايايي آن (با استفاده روش آلفا كرونباخ) 0.88 است. نتايج تحليل عاملي و چرخش متمايل عاملها با رعايت پيش فرض ها با استفاده از نرم افزار SPSS به شرح زير است:
عامل يكم: دروندادها (بودجه و اعتبارات، فضا و تجهيزات، كتابخانه، وسايل و مواد آموزشي)، عامل دوم: فرآيند (فعاليت معلمان، رهبري آموزشي و بهداشت محيط آموزشي)، عامل سوم: فرايند (امور اداري)، عامل چهارم: فرايند(راهبردهاي ياددهي – يادگيري)، عامل پنجم: فرايند (هزينه كردن بودجه)، عامل ششم: فرايند (فعاليت دانش آموزان)، عامل هفتم: درونداد (ويژگيهاي كادر مديريت)، عامل هشتم: بروندادها (دانش آموختگان)، عامل نهم: زمينه (محيط اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي) و عامل دهم: دروندادها (ويژگيهاي معلمان و دانش آموزان).

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 557 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی