برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي تنوع ژنتيكي اكوتيپهاي مختلف گونه Stipa Arabica در ايران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان قم
 
چکیده: 

تنوع موجود در خصوصيات مورفولوژيكي و فنولوژيكي 15 اكوتيپ Stipa Arabica در يك طرح بلوكهاي كامل تصادفي با سه تكرار در مزرعه تحقيقاتي ايستگاه تحقيقاتي شهيد خوراكيان قم طي سالهاي 81-1379 مورد بررسي قرار گرفت. تجزيه واريانس داده ها تفاوت معني داري (p<0.05) را بين اكوتيپ ها از نظر كليه متغيرهاي تحت بررسي به جز فاصله گره اول و دوم ساقه نشان داد. ضرايب همبستگي ساده به ارتفاع بوته با قطر ساقه، روز تا ظهور خوشه، تعداد برگ و فاصله گره اول تا دوم ساقه نيز مثبت و معني دار (p<0.01) بود. تجزيه خوشه اي نيز، اكوتيپ ها را بر اساس صفات مورفولوژيكي و فنولوژيكي در سه گروه مجزا تفكيك نمود. همچنين كليه صفات مورفولوژيكي تحت بررسي به جز قطر ساقه، داراي ضريب عاملي معني داري با حداقل يكي از عاملها بود. به جز دو صفت فنولوژيكي تحت بررسي كه روند مشابهي در همبستگي با عاملها از خود نشان دادند، ساير صفات هر يك به تنهايي با يك عامل خاص همبستگي داشتند. به عبارت ديگر بيشترين تنوع در صفات فنولوژيكي مشاهده گرديد. در تجزيه خوشه اي اكوتيپ هاي 2 و 6، 1 و 4، 11 و 9 سه زير گروه تشكيل داده كه با پيوستن به يكديگر گروه اول را تشكيل دادند. اين اكوتيپها به طور كلي از مناطق مركزي و حاشيه كوير هستند. اكوتيپ هاي 5، 13 و 8 در گروه دوم قرار گرفته و گروه سوم را اكوتيپ هاي متعلق به مناطق معتدل و سرد تشكيل دادند. اين تنوع مي تواند راه را براي تحقيقات بيشتر به منظور انتخاب و معرفي توده هاي برتر از نظر صفات مطلوب مرتعي هموار نمايد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 143
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی