برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

عوامل موثر بر يادگيري مهارت هاي باليني پرستاري از ديدگاه مربيان و دانشجويان پرستاري، شهر بيرجند سال 1382

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

مقدمه و هدف: ما حصل نهايي آموزش نوين در پرستاري با ميزان يادگيري فراگيران تعريف مي شود. عوامل زيادي بر يادگيري فراگيران موثر است که عدم توجه به آنها، فرايند آموزش را به نتيجه مطلوب نخواهد رساند. ديدگاه فراگيران و فرادهندگان از منابع مهمي است که مي تواند راهنماي برنامه ريزان آموزش نوين باشد. هدف اين پژوهش تعيين عوامل موثر در يادگيري مهارتهاي باليني از ديدگاه دانشجويان و مربيان پرستاري است.
روش اجرا: اين پژوهش توصيفي، تحليلي در گروه پرستاري دانشگاه علوم پزشکي و آزاد بيرجند با شرکت 142 نفر از دانشجويان (82 نفر دولتي و 60 نفر آزاد) و 16 نفر از مربيان انجام شد. نمونه گيري بصورت مقطعي در دسترس بوده و پس از مطالعه مقدماتي، پرسشنامه "بررسي ديدگاه دانشجويان و مربيان" با مجموع 64 سوال در زمينه هاي: عملکرد مربيان، نقش محيط باليني، ارتباطات بين فردي، برنامه ريزي آموزشي، عوامل حرفه اي و اجتماعي و خصوصيات فردي فراگيران طراحي شد و پس از تعيين روايي و پايايي به همراه فرم اطلاعات دموگرافيک بين دانشجويان و مربيان توزيع و اطلاعات جمع آوري شده و با استفاده از نرم افزار SPSS تجزيه و تحليل گرديد.
نتايج: در زمينه عملکرد مربيان: 100 درصد از مربيان "ايجاد انگيزه براي يادگيري مهارتهاي باليني در دانشجويان: "71.9 درصد از دانشجويان" انجام تکنيکها توسط مربي براي اولين بار در حضور دانشجو" را موثرترين عامل دانسته اند. در مورد نقش محيط باليني، از نظر 88.8 درصد از مربيان "تناسب تعداد بخشهاي بيمارستاني با مباحث پرستاري و تعداد دانشجويان: "و 71 درصد از دانشجويان" وجود امکانات آموزشي بخشها در حد مطلوب" موثرترين عامل دانسته اند. در حيطه برنامه ريزي آموزشي: موثرترين عامل از نظر 88.8 درصد از مربيان و 68.9 درصد از دانشجويان "ايجاد امکان تمرين کافي در مهارتهاي پيش باليني" بوده است، در زمينه خصوصيات فردي فراگيران: 100 درصد از مربيان "توجه به داشتن انگيزه کافي براي تحصيل هنگام ورود به اين رشته"، و 76.2 درصد از دانشجويان "در نظر گرفتن اعتماد به نفس دانشجو جهت انجام تکنيکها" را موثرترين عامل ذکر کرده اند و در خصوص عوامل حرفه اي و اجتماعي: 100 درصد از مربيان "حمايت حرفه اي از مربي و دانشجو در موقعيتهاي مختلف" و 75.7 درصد از دانشجويان "عدم تبعيض مسوولين دانشگاه بين دانشجويان رشته پرستاري و رشته هاي ديگر" را موثرترين عامل گزارش نموده اند.
بحث: از ديدگاه دانشجويان پرستاري، به ترتيب: عوامل حرفه اي و اجتماعي، ارتباطات بين فردي، عملکرد مربيان، خصوصيات فردي فراگيران، محيط باليني و برنامه ريزي آموزشي و از ديدگاه مربيان: عوامل حرفه اي و اجتماعي، محيط باليني، خصوصيات فردي فراگيران، عملکرد مربيان، برنامه ريزي آموزشي و ارتباطات بين فردي بيشترين تاثير را در يادگيري مهارتهاي باليني داشتند، لذا توجه بيشتر به اين عوامل در راستاي توسعه محورهاي آموزش پرستاري ضروري به نظر مي رسد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 235
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی