برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1386 , دوره  14 , شماره  58 ; از صفحه 57 تا صفحه 65 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي تاثير آموزش چگونگي مراقبت از خود بركيفيت زندگي بيماران مبتلا به سرطان مري بعد از عمل جراحي ازوفاژكتومي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* تهران، دانشکده علو پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس
 
چکیده: 

زمينه و هدف: مشكلات جسمي و عوارض عمده پس از عمل جراحي سرطان مري به عنوان فاكتورهاي تاثيرگذار بر كيفيت زندگي شناخته شده است، به طوري كه اين علايم اثرات سويي بر ابعاد روحي - رواني، اجتماعي و عاطفي بيماران داشته است. اين پژوهش به منظور بررسي تاثير آموزش چگونگي مراقبت از خود بر كيفيت زندگي بيماران مبتلا به سرطان مري بعد از عمل جراحي ازوفاژكتومي در بيمارستان هاي منتخب دانشگاه علوم پزشكي تهران انجام شده است. روش بررسي: در اين مطالعه نيمه تجربي 77 نفر از بيماران مبتلا به سرطان مري به طور غيرتصادفي با توجه به مشخصات نمونه ها (سن 35 سال و بالاتر و عمل جراحي با روش ترانس هياتال) در گروه مورد و شاهد مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار گردآوري داده ها شامل پرسشنامه اطلاعات دموگرافيك، پرسشنامه كيفيت زندگي (SF36) و چك ليست مشكلات جسمي بيماران سرطان مري مي باشد. سه جلسه نيم ساعته آموزش چهره به چهره براي 40 نفر از بيماران و خانواده هايشان اجرا شد و 37 نفر از بيماران به عنوان گروه شاهد در نظر گرفته شدند. كيفيت زندگي بيماران تحت عمل جراحي ازوفاژكتومي و تعداد مشكلات بيماران در هر دو گروه، در دو مرحله قبل از اجراي آموزش و عمل جراحي و يك ماه پس از اجراي آموزش و عمل جراحي به وسيله پرسشنامه SF36 و چك ليست بررسي مشكلات سنجيده شد و در پايان ميزان كيفيت زندگي و تعداد مشكلات دو گروه مقايسه گرديد. تجزيه و تحليل داده ها توسط نرم افزار SPSS انجام شد.
يافته ها: آزمون آماري
T مستقل با 53/0=P نشان داد كه نمره كل كيفيت زندگي قبل از اجراي مداخله در دو گروه اختلاف معني داري ندارد به علاوه همين آزمون با 46/0=P بيان گر اين مطلب است كه نمره كل كيفيت زندگي بعد از مداخله در دو گروه اختلاف معني داري ندارد. اما آزمون آماري T زوجي با 035/0=P نشان داد كه نمره كل كيفيت زندگي در گروه آزمون قبل و بعد از مداخله اختلاف معني داري دارد و به علاوه همين آزمون با 009/0=P نشان داد كه نمره كل كيفيت زندگي در گروه شاهد قبل و بعد از مداخله اختلاف معني داري دارد. آزمون ضريب همبستگي پيرسون با P<0.05 نشان داد كه بين متغيرهاي دموگرافيك با نمره كل كيفيت زندگي ارتباط معني داري وجود ندارد. آزمون آماري T زوجي با 05/0=P نشان داد كه تعداد مشكلات بيماران بعد از اجراي آموزش كاهش يافته است.
نتيجه گيري: آموزش چگونگي مراقبت از خود بعد از عمل جراحي ازوفاژكتومي بر ارتقاي كيفيت زندگي بيماران و كاهش مشكلات آنان موثر بوده است، از اين رو با توجه به زمان پيگيري اثرات آموزش (يك ماه)، حجم نمونه و اثربخشي اين مداخله، انجام مطالعات گسترده تر توصيه مي شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
بازدید یکساله 59 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی