برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1386 , دوره  38 , شماره  2 ; از صفحه 267 تا صفحه 275 .
 
عنوان مقاله: 

تعديل ضد عفوني سطحي ريز نمونه و توليد کالوس از اندامهاي رويشي گياه نيشکر (Saccharum officinarum)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین (اهواز)
 
چکیده: 

اين پژوهش به منظور انتخاب ريز نمونه مناسب، تعيين بهترين تيمار ضدعفوني و بهترين ترکيبات تنظيم کننده هاي رشد در توليد کالوس نيشکر با استفاده از محيط کشت موارشيگ و اسکوگ (MS) انجام گرديد. قطعات 5 سانتي متري انتهاي شاخه از گياه نيشکر رقم N. CO. 310 براي تهيه ريز نمونه برگ اوليه و جوانه انتهايي مورد استفاده قرار گرفت. آزمايش در قالب طرح کامل تصادفي با سه تکرار ( هر تکرار شامل 10 شيشه کشت) انجام گرفت. مقايسه ميانگين ها با استفاده از آزمون دانکن انجام شد. وزن کالوس بعنوان شاخص در اين تحقيق مورد استفاده قرار گرفت. نتايج پژوهش نشان داد توليد كالوس از ريز نمونه برگ نيشكر در حضور2, 4-D به همراه نفتالين استيک اسيد(NAA)  و يا بنزيل آمينو پورين(BAP)  و هم چنين وجود 2, 4-D به همراه هر دو تنظيم کننده رشد NAA  و يا BAP در حد مطلوب ميسر نبود ولي حضور NAA  در غلظت 1 ميلي گرم در ليتر تاثير معني داري بر افزايش وزن کالوس داشت (P£%1). کالوس هاي تشکيل شده در محيط کشت داراي NAA علايم اوليه اندام زايي را نشان دادند. اگرچه در زير کشت دوم، کالوسهاي تشکيل شده در محيط کشت داراي NAA پس از يک دوره پنج هفته اي موجب افزايش معني دار وزن کالوس نسبت به پنج هفته اول نگرديد ولي در بيشتر کالوسها، ريشه توليد گرديد. در آزمايش ديگر اثر دو نوع اکسين NAA  و ايندول بوتيريک اسيد (IBA) در غلظتهاي 5، 0.5 و 1 ميلي گرم در ليتر بر توليد کالوس مورد مقايسه قرار گرفت. بررسيهاي آماري نشان داد که بين تاثير اکسين هاي ايندول بوتيريک اسيد و نفتالين استيک اسيد تفاوت معني داري بر توليد کالوس وجود داشت. همچنين غلظتهاي مختلف اکسين ايندول بوتيريک اسيد تفاوت معني داري بر توليد کالوس داشتند (P£%1). در غلظت يک ميليگرم در ليتر IBA در پايان هفته پنجم وزن تر کالوس بطور معني داري نسبت به ساير تيمارها بيشتر بود. نتايج تحقيق نشان داد از نظر رنگ کالوس و ساختمان آن تفاوت چنداني بين کالوس تشکيل شده از ريز نمونه برگهاي اوليه و ريز نمونه هاي جوانه انتهايي وجود نداشت.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 176
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی