برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1379 , دوره  - , شماره  1 ; از صفحه 11 تا صفحه 35 .
 
عنوان مقاله: 

تعيين شاخصهاي انتخاب در جمعيتهايي از اسپرس (Onobrichis sativa)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

اين بررسي به هدف تعيين ميزان و نوع رابطه ژنتيکي و يا غير ژنتيکي بين صفات، تعيين شاخصهاي انتخاب جهت گزينش توده هاي مختلف گياهي از گونه اسپرس (Onobrichis sativa) با استفاده از بهترين ترکيب صفات و کاربرد اين اطلاعات در انتخاب غير مستقيم گياهان بر مبناي ساير صفات صورت گرفته است. در اين بررسي از ده نمونه اسپرس استفاده شد که به طور تصادفي از ميان نمونه هاي موجود در بانک ژن گياهان مرتعي و جنگلي انتخاب شده بودند. نمونه ها در چارچوب يک طرح مزرعه اي بلوکهاي کامل تصادفي با سه تکرار مورد مطالعه و بررسي قرار گرفتند. تعداد ده صفت کمي از هفت تک بوته در هر واحد آزمايشي انتخاب و يادداشت شد. ابتدا با استفاده از اميد رياضي جدول تجزيه واريانس، مقادير واريانس ژنتيکي صفات و نيز وراثت پذيري آنها محاسبه گرديد. در ادامه، ماتريسهاي واريانس کواريانس فنوتيپي، ژنوتيپي، تکرار، تيمار و خطا محاسبه شدند. با استفاده از ماتريسهاي واريانس و کواريانس فنوتيپي و ژنوتيپي و نيز وراثت پذيري صفات به عنوان اهميت نسبي اقتصادي صفات، ضرايب شاخص براي ترکيبهاي مختلف صفات تعيين گرديد. از ضرايب شاخصي که بهترين بهره ژنتيکي را دارا بودند براي تخمين مقدار شاخص در هر يک از توده هاي مورد مطالعه، استفاده شدند. نتايج به دست آمده نشان داد که انتخاب توام تعداد روز گل دهي و اوج گل دهي و انتخاب توام عملکرد تر و خشک علوفه بيشترين بازده را داشته است.

 
کلید واژه: 


 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 77
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی