برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تغيير تعداد آستروسيت هاي ناحيه CA2 هيپوکامپ موش صحرايي در اثر آموزش فضايي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه علوم پزشکی گلستان، دانشکده پزشکی، بخش علوم تشریحی
 
چکیده: 

مقدمه و هدف: تشکيلات هيپوکامپ بخشي از سيستم ليمبيک است که در رابطه با حافظه و يادگيري دخالت دارد. تشکيلات هيپوکامپ شامل؛ سابيکولوم، هيپوکامپ اصلي و شکنج دندانه اي مي باشد. هيپوکامپ اصلي نيز به سه ناحيهCA1 ، CA2 و CA3 تقسيم مي گردد. در هيپوکامپ اصلي علاوه بر سلول هاي اصلي يا نورون هاي هرمي، آستروسيت ها نيز نقش بسيار مهمي را ايفا مي کنند و حتي در امر حافظه نيز دخيل مي باشند. حافظه و يادگيري مفاهيم بسيار نزديکي هستند و در واقع، آموزش نيازمند برخي امکانات جهت ذخيره اطلاعات و مکانيزم هاي نگهداري اطلاعات شبيه به حافظه است. هدف از اين مطالعه بررسي تغيير تعداد آستروسيت هاي ناحيه CA2 هيپوکامپ موش صحرايي در اثر آموزش فضايي بود.
مواد و روش ها: در اين مطالعه تجربي با استفاده از روش ماز آبي موريس و دو تکنيک حافظه رفرانس و حافظه کاري
15 عدد موش صحرايي نر نژاد ويستار در آزمايشگاه رفتارشناسي گروه فيزيولوژي انستيتو پاستور در سال هاي 1385 ـ 1384 مـــورد مطــالعه قرار گرفتند.5  عدد در گروه کنترل و 5 عدد در هر يک از گروه هاي آزمايشي قرار گرفتند. پس از انجام آزمايش هاي آموزشي مغز موش ها خارج شده و جهت انجام مراحل آمادش بافتي، از مغزها برش هاي سريال تهيه گرديد و با رنگ آميزي اختصاصي هماتوکسيلين اسيد فسفوتنگستيک رنگ آميزي شدند. داده هاي جمع آوري شده با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون هاي آماري تي و آناليز واريانس يک طرفه تحليل گرديدند.
يافته ها: نتايج نشان دادند که تفاوت آماري معني داري بين تعداد آستروسيت هاي ناحيه
CA2 در گروه حافظه رفرانس با گروه کنترل وجود دارد. همچنين تفاوت آماري معني داري نيز بين گروه حافظه کاري با گروه کنترل به دست آمد. با مقايسه دو گروه آموزش ديده مشخص شد که تفاوت آماري معني داري نيز بين دو گروه وجود دارد و تعداد آستروسيت ها به ترتيب از گروه کنترل به حافظه رفرانس و از گروه حافظه رفرانس به حافظه  کاري افزايش مي يابد.
نتيجه گيري: آموزش هاي فضايي و يادگيري تعداد آستروسيت هاي هيپوکامپ را افزايش مي دهند
.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 156
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی