برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي كاربرد كودهاي زيستي بر عملكرد و اجزاء عملكرد گياه دارويي رازيانه (.Foeniculum vulgare Mill)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه تربیت مدرس
 
چکیده: 

به منظور بررسي اثر كودهاي زيستي بر عملكرد و اجزاء عملكرد گياه دارويي رازيانه (Foeniculum vulgare Mill)، آزمايشي به صورت فاكتوريل با استفاده از فاكتورهاي تلقيح مايكوريزايي (تلقيح وعدم تلقيح)، كود فسفات زيستي (0، 30 و 60 كيلوگرم در هكتار) و ورمي كمپوست (0،5  و10  تن در هكتار) درقالب طرح پايه بلوك هاي كامل تصادفي با هيجده تيمار و سه تكرار در سال 1384 به اجرا در آمد. همچنين مقايسه اي نيز بين اين تيمارها با يك تيمار شاهد كود شيميايي (NPK به ميزان 90 ،60 و90 كيلوگرم در هكتار) به صورت طرح بلوك هاي كامل تصادفي با نوزده تيمار وسه تكرار انجام گرفت. مقايسه ميانگين ها توسط آزمون چند دامنه اي دانكن در سطح احتمال پنج درصد انجام شد. نتايج نشان داد كه بيشترين ارتفاع بوته (105.6 سانتيمتر)، تعداد چتر در بوته (31 چتر)، وزن هزار دانه (3.35 گرم)، عملكرد بيولوژيكي (3978 كيلوگرم در هكتار) و عملكرد دانه (1047 كيلوگرم در هكتار) در تلقيح با مايكوريزا حاصل شد، اما شاخص برداشت در مقايسه با عدم تلقيح كاهش يافت. كود فسفات زيستي داراي تاثير معني داري بر روي تعداد چتر در بوته، وزن هزار دانه، شاخص برداشت و عملكرد دانه نبود، ولي اثر معني داري بر روي ارتفاع بوته و عملكرد بيولوژيك داشت، به طوري كه بيشترين ارتفاع بوته (105.3 سانتيمتر) وعملكرد بيولوژيك (3734 كيلوگرم در هكتار) در سطح سوم آن برست آمد. همچنين بيشترين ارتفاع بوته (106.6 سانتيمتر)، تعداد چتر در بوته (37.2 چتر)، وزن هزار دانه (3.79 گرم)، عملكرد بيولوژيكي (4544 كيلوگرم در هكتار) و عملكرد دانه (1253 كيلوگرم در هكتار) در سطح سوم ورمي كمپوست حاصل گرديد. در اين تحقيق،اثرات متقابل دو فاكتور تلقيح مايكوريزايي و كود فسفات زيستي بر روي وزن هزار دانه و دو فاكتور تلقيح مايكوريزايي و ورمي كمپوست بر روي شاخص برداشت، نيز معني دار گرديد. مقايسه شاهد با تيمارهاي كودهاي زيستي، نيز معني دار گرديد، به طوري كه از نظر تعداد چتر در بوته، وزن هزار دانه و عملكرد بيولوژيكي، تيمار كود زيستي حاوي تلقيح با مايكوريزا، سطح سوم كود فسفات زيستي و سطح سوم ورمي كمپوست (40.2 چتر،4.02 گرم، 5033 كيلوگرم در هكتار) برتري محسوسي نسبت به تيمار شاهد (31.7 چتر،3.71 گرم، 4002 كيلوگرم در هكتار) داشت. از نظر عملكرد دانه نيز، تيمار كود زيستي شامل تلقيح با مايكوريزا، سطح دوم كود فسفات زيستي و سطح سوم ورمي كمپوست (1292 كيلوگرم در هكتار) در مقايسه با شاهد (1097 كيلوگرم در هكتار) برتري چشمگيري داشت. همچنين، از نظر ارتفاع بوته، تيمارهاي مطلوب كودهاي زيستي تفاوت معني داري نسبت به تيمار شاهد نداشتند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

درزی، م.، و قلاوند، ا.، و رجالی، ف.، و سفیدکن، ف. (1385). بررسی کاربرد کودهای زیستی بر عملکرد و اجزاء عملکرد گیاه دارویی رازیانه (.Foeniculum vulgare Mill). تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران, 22(4 (پیاپی 34)), 276-292. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=66095Vancouver : کپی

درزی محمدتقی، قلاوند امیر، رجالی فرهاد، سفیدکن فاطمه. بررسی کاربرد کودهای زیستی بر عملکرد و اجزاء عملکرد گیاه دارویی رازیانه (.Foeniculum vulgare Mill). تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران. 1385 [cited 2021September27];22(4 (پیاپی 34)):276-292. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=66095IEEE : کپی

درزی، م.، قلاوند، ا.، رجالی، ف.، سفیدکن، ف.، 1385. بررسی کاربرد کودهای زیستی بر عملکرد و اجزاء عملکرد گیاه دارویی رازیانه (.Foeniculum vulgare Mill). تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران, [online] 22(4 (پیاپی 34)), pp.276-292. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=66095. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 171 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی