برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1386 , دوره  15 , شماره  1 ; از صفحه 14 تا صفحه 18 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي ميزان شيوع پسودوموناس آئروژينوزا و آسينتوباكتر با مقاومت چند دارويي در بيماران بستري شده در بيمارستان بقيه اله «عج»

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات بیولوژی مولکولی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله «عج»
 
چکیده: 

مقدمه: هدف از اين مطالعه تعيين ميزان شيوع عفونت هاي بيمارستاني با مقاومت چند دارويي پسودوموناس آئروژينوزا و آسينتوباكتر بر حسب نوع بخش بستري و نوع عفونت در بيماران بستري شده در بخش هاي مختلف بيمارستان بقيه اله الاعظم «عج» در سال 1384 بود.
مواد وروش ها: اين مطالعه مقطعي - توصيفي در مدت يك سال از ابتداي فروردين تا پايان اسفند
1384 در بيمارستان فوق تخصصي بقيه اله (عج) انجام شد. بر اساس تعاريف، CDC، بيماراني كه بدون هيچگونه علايم عفونت پذيرش شده و 48 ساعت بعد از بستري دچار علايم عفونت شده بودند، مورد مطالعه قرار گرفتند. جدا سازي باكتري ها طبق روش استاندارد باكتري شناسي انجام و سپس مقاومت دارويي باكتري هاي جدا شده بررسي گرديد. داده ها به وسيله بسته نرم افزاري spss و با استفاده از آزمون مجذور كاي و ضريب كاپا تجزيه و تحليل شدند و مقادير P<0.05 بعنوان شاخص معني دار بودن در نظر گرفته شد.
نتايج: در مجموع ميزان شيوع عفونت بيمارستاني با مقاومت دارويي چند گانه نسبت به پسودوموناس آئروژينوزا و آسينتوباكتر
1.3 درصد بود كه بيشترين ميزان مربوط به بخش ICU بود. از مجموع 278 ايزوله MDR جدا شده با مقاومت چند دارويي، 33.4) 93 درصد) مورد شامل 35 مورد 12.6) درصد) آسينتوباكتر و 58 مورد پسودوموناس آئروژينوزا 20.8) درصد) بود. همچنين بيشترين موارد مربوط به اين دو گونه باكتري از نمونه هاي پنوموني 50 مورد 53.8) درصد) و زخم 18 مورد 19.3) درصد) جدا گرديد.
نتيجه گيري نهايي: در اين تحقيق ميزان كلي شيوع عفونت بيمارستاني با مقاومت چند دارويي در مورد پسودوموناس آئروژينوزا و آسينتوباكتر كمتر از ساير گزارشات جهاني بود، اما از نظر سني، رده سني بالاي
50 سال و از نظر بخش بيمارستاني، بخش ICU بيشترين فراواني اين نوع عفونت را دارا بودند كه با نتايج حاصله از تحقيقات انجام شده ديگر همخواني دارد. بنابراين اقدامات اساسي جهت شناخت، جلوگيري از انتشار، ريشه كني و بررسي مقاومت ضد ميكروبي اين ميكروارگانيسم ها، امري ضروري مي باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 134
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی