برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1382 , دوره  21 , شماره  68 ; از صفحه 53 تا صفحه 56 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي اثرات ANP موجود در عصاره دهليز انسان بر فشار خون غلظت گلوكز و الكتروليتها در موش صحرايي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

مقدمه: Atrial Natriuretic Peptide (ANP) هورمون پپتيدي است كه از سلولهاي جدار دهليز در جواب به افزايش كشش آزاد شده و پس از رسيدن به بافت هدف اثراتي را در راستاي تنظيم حجم خون فشارخون و الكتروليتها اعمال مي‌كند. مطالعات گذشته نشان مي‌دهد كه ساختمان بيوشيميايي ANP در انسان و موش شباهت زيادي به يكديگر دارند. هدف اين تحقيق تهيه عصاره دهليز قلب انسان و بررسي اثر آن بر فشارخون شرياني ميزان گلوكز و الكتروليتها است.
روشها: در اين بررسي 40 گرم از بافت دهليز انسان در محلول اسيدي جوشانيده تا پروتئازهاي آن غيرفعال شود سپس بافت مورد نظر در 4˚C هموژنه و در 12000 گرم سانتريفوژ شد. تنظيم PH عصاره توسط عمل دياليز صورت گرفته است. براي انجام آزمايش در ابتدا حيوان بيهوش و سپس عصاره دهليز به آن تزريق شد.
نتايج: در اثر تزريق عصاره دهليز فشارخون شرياني كاهش يافت (P<0.05). همچنين كاهش معني‌داري در غلظت گلوكز و سديم پلاسما مشاهده شد (P<0.005). در حالي كه اين كاهش براي پتاسيم و كلسيم معني‌دار نبود.
بحث: كاهش فشار در زمانهاي 10 و 15 دقيقه پس از تزريق، را مي‌توان به خاصيت گشادكنندگي ANP بر روي عروق و مهار سيستم رنين آنژيوتانسين نسبت داد. افزايش فشار در 20 و 30 دقيقه پس از تزريق احتمالا بخاطر درگير شدن سيستمهاي كنترل فشار است. كاهش مجدد فشار 45 دقيقه پس از تزريق، بخاطر دفع كليوي آب و نمك است. كاهش ميزان گلوكز بدليل اثر مهاري ANP  بر روي هورمونهاي اپي‌نفرين و گلوكاگون است و كاهش ميزان سديم پلاسما بخاطر دفع سديم از كليه‌ها مي‌باشد.

 
کلید واژه: