برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
مهر 1386 , دوره  8 , شماره  2 ; از صفحه 171 تا صفحه 171 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي رابطه دانش مديريت و سبک تصميم گيري مديران ستادي آموزش و پرورش مشهد (84 ـ 1383)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

اين تحقيق به منظور بررسي رابطه دانش مديريتي مديران ستادي و سبك تصميم گيري آنان در سازمان و ادرات نواحي هفتگانه آموزش و پرورش مشهد صورت گرفته است. جامعه آماري پژوهش حاضر كليه مديران ستادي آموزش و پرورش مشهد در سال تحصيلي 84 ـ 1383 مي باشد (34=N) و كليه كارمندان بلافصلي كه تصميمات مديران ستادي بر كار آنان تاثير مستقيم دارد. (74=N). گردآوري داده هاي مورد نياز درباره افراد جامعه مورد مطالعه از طريق شمارش كامل (سرشماري) صورت گرفته است. اين اقدام با نظر به گستره حجم جامعه آماري انجام پذيرفت. در تحقيق حاضر كه با روش پيمايشي انجام گرفته است براي سنجش هر يك از متغييرهاي فوق از پرسشنامه جداگانه اي استفاده شده است. در اين تحقيق اطلاعات جمع آوري شده از پرسشنامه ها، جهت آزمون فرضيات تحقيق علاوه بر استفاده از برخي عمليات آمار توصيفي از روش هاي آزمون همبستگي پيرسون، آزمون T و واريانس يك طرفه استفاده گرديد و نتايج ذيل حاصل گرديد:
1ـ بين دانش مديريت و سبك تصميم گيري مشاركتي رابطه مستقيم وجود دارد اما معنادار نيست.
2ـ بين دانش مديريت و سبك تصميم گيري مشورتي رابطه معكوس وجود دارد اما معنادار نيست.
3ـ بين دانش مديريت و سبك تصميم گيري آمرانه رابطه معكوس وجود دارد اما معنادار نيست.
4ـ بين مديران ستادي از جهت دانش مديريتي تفاوت معناداري در سطح 999/0 وجود دارد.
5 ـ بين دانش مديريتي مديران ستادي با رشته تحصيلي مرتبط و مديران با رشته تحصيلي غير مرتبط تفاوت معناداري وجود ندارد.
6 ـ بين دانش مديريتي مديران ستادي با درجه تحصيلي بالاتر و پايين تر تفاوت معناداري وجود ندارد.
7ـ بين دانش مديريتي مديران ستادي با سابقه و كم سابقه آموزشي تفاوت معناداري وجود ندارد.
8 ـ بين دانش مديريتي مديران ستادي با سابقه وك مسابقه مديريتي تفاوت معناداري وجود ندارد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 417
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی