برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

رابطه وضعيت تحصيلي با سلامت عمومي و عزت نفس در دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي شيراز

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، کوی زهرا، شیراز
 
چکیده: 

مقدمه: ارتباط بين عزت نفس، سلامت عمومي و وضعيت تحصيلي متفاوت گزارش شده است. با توجه به اينكه اين مطالعات عمدتا بر روي دانش آموزان انجام شده، هدف از اين مطالعه، تعيين ارتباط بين وضعيت تحصيلي، عزت نفس و سلامت عمومي دانشجويان در دانشگاه علوم پزشكي شيراز بود.
روش ها: در يك مطالعه همبستگي، 512 نفر دانشجو (168 پسر و 344 دختر) با روش نمونه گيري تصادفي چند مرحله اي از بين دانشجويان هشت دانشكده دانشگاه علوم پزشكي شيراز در مهر ماه 1384 انتخاب شدند. داده ها شامل اطلاعات جمعيت شناختي، پرسشنامه عزت نفس كوپر اسميت (
Cooper-smith) و پرسشنامه سلامت عمومي گلد برگ (Goldberg Health Questionnaire) و پرسش بعضي ويژگي هاي آموزشي بود. تحليل آماري داده ها با استفاده از آمار توصيفي، ضريب همبستگي پيرسون، آزمون t مستقل و آناليز واريانس و رگرسيون چندگانه در نرم افزار SPSS انجام گرفت.
نتايج: ميانگين و انحراف معيار نمره عزت نفس
17.6±4.6 از 25، معدل كل دانشجويان 15.6±1.6 از نمره 205 و نمره سلامت عمومي 20.9±13.4 از نمره 84 بود. همبستگي عزت نفس با معدل معني دار نبود، با توجه به كاهش وضعيت سلامت با افزايش نمرات آن، بين عزت نفس و سلامت عمومي همبستگي معني دار متوسط منفي -0.59 به دست آمد، با اين حال، عزت نفس، سلامت عمومي و معدل دانشجويان مشروط و غير مشروط اختلاف معني داري داشت. معدل دانشجويان را جنسيت، محل سكونت، و وضعيت مشروط بودن تعيين مي نمود.
نتيجه گيري: وضعيت تحصيلي دانشجويان با سطح سلامت و عزت نفس آنها همبستگي نداشت ولي سلامت عمومي با عزت نفس همبستگي داشت. به نظر مي رسد وضعيت تحصيلي دانشجويان تحت تاثير عوامل ديگر و اثرات تعاملي آنها باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 266
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی