برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

الگوي مقاومت آنتي بيوتيكي و پلاسميدي سويه هاي پسودوموناس آئروژينوزاي جداشده از عفونت هاي بيماران بستري در مركز آموزشي و درماني سينا- تبريز

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه میکروب شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز
 
چکیده: 

زمينه و هدف: پسودوموناس آئروژينوزايك يك پاتوژن مهم بيمارستاني است كه مقاومت آنتي بيوتيكي زيادي را نشان مي دهد. براي مطالعه اپيدميولوژيك پسودوموناس آئروژينوزا روش هاي فنوتايپينگ مثل تعيين الگوي مقاومت آنتي بيوتيكي و ژنوتايپينگ مثل آناليز الگوي پلاسميدي وجود دارد. آناليز پلاسميدي اطلاعات مفيدي را در مورد منشا اپيدمي و تعداد كلون هاي متفاوت وجود در يك اپيدمي بدست مي دهد، لذا جهت مطالعه الگوي مقاومت آنتي بيوتيكي و پلاسميدي سويه هاي پسودوموناس آئروژينوزا در عفونت هاي بيماران بستري شده در مركز آموزش و درماني سيناي تبريز اين تحقيق انجام شد تا ارتباط اپيدميولوژيك بين سويه هاي جداشده مورد بررسي قرار گيرد.
روش كار: اين مطالعه بر روي 135 سويه پسودوموناس آئروژينوزا جدا شده از بيماران با عفونت هاي مختلف بستري در مركز آموزشي و درماني سيناي تبريز انجام گرفت. براي تعيين الگوي مقاومت آنتي بيوتيكي از روش انتشار ديسك در آگار و براي استخراج پلاسميد از روش ليز قليايي تغيير يافته استفاده شد. جهت شناسايي باندهاي
supercoiled از open circular و linear از روش الكتروفورز دوبعدي استفاده شد. براي برش پلاسميدها دو آنزيم محدود الاثر EcoRI و HincII بكارگرفته شدند.
يافته ها: از تعداد 135 سويه پسودوموناس آئروژينوزا ايزوله شده از بيماران با عفونت هاي مختلف تست حساسيت به آنتي بيوتيك ها بعمل آمد و الگوي پلاسميدي تعيين گرديد. ميزان مقاومت به آرترونام
77%، كوليستين 74%، سفتازيديم 69%، پيپراسيلين 67%، اوفلوكساسين 62%، توبرامايسين 56%، كاربني سيلين 54%، جنتامايسين 51%، سيپروفلوكساسين 22%، آميكاسين 15%، پلي ميكسين B% 13% و ايمي پنم 2% بود. از 135 سويه 68 سويه (50.4%)‌ فاقد هر نوع پلاسميد بودند و در 67 سويه باقيمانده (49.6%) 1 تا 6 پلاسميد شناسايي شد. وزن مولكولي پلاسميدهاي جداشده عمدتا در محدوده 0.5kb تا 21kb و تعدادي بيش از 21kb بود. از مجموع 67 سويه داراي پلاسميد، 28 الگوي پلاسميدي بدست آمد كه الگوهاي مشابه در ايزوله هاي مربوط به بخش سوختگي (در 2 تا 16 ايزوله) و نيز در ايزوله هاي مربوط به بخش هاي ICU، داخلي و جراحي عمومي بترتيب در 6، 4 و 2 ايزوله شناسايي شدند. بعد از برش آنزيمي با آنزيم هاي محدودالاثر EcoRI و HincII در 25 سويه ي پسودوموناس آئروژينوزا محتوي يك يا دو پلاسميد، الگوهاي برشي يكسان در 8 سويه (32%) با EcoRI مشاهده شد در حاليكه با آنزيم HincII هيچگونه الگوي برشي مشابه حاصل شد.
نتيجه گيري: نتايج اين مطالعه نشانگر مقاومت آنتي بيوتيكي بالا و حضور پلاسميد در اكثر سويه هاي پسودوموناس آئروژينوزا ايزوله شده از عفونت هاي مختلف بوده و تشابه زيادي در الگوهاي پلاسميدي و الگوهاي برشي سويه هاي جداشده از عفونت هاي بيمارستاني از بخش هاي سوختگي،
ICU، داخلي و جراحي عمومي در يك زمان كوتاه بدست آمد كه احتمال منشا گرفتن اين باكتري ها از يك كلون باكتريايي با شيوع بالاي انتقال ژن را در بين سويه هاي بيمارستاني مطرح مي سازد و نشانگر مفيد بودن مطالعه الگوي پلاسميدي در پسودوموناس آئروژينوزا مي باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

نهایی، م.، و بهلولی خیاوی، ر.، و اصغرزاده، م.، و حسنی، آ.، و صادقی، ج.، و اکبری دیباور، م. (1386). الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی و پلاسمیدی سویه های پسودوموناس آئروژینوزای جداشده از عفونت های بیماران بستری در مرکز آموزشی و درمانی سینا- تبریز. مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل, 7(1 (پیاپی 23)), 90-98. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=64480Vancouver : کپی

نهایی محمدرضا، بهلولی خیاوی رضا، اصغرزاده محمد، حسنی آلکا، صادقی جاوید، اکبری دیباور محمد. الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی و پلاسمیدی سویه های پسودوموناس آئروژینوزای جداشده از عفونت های بیماران بستری در مرکز آموزشی و درمانی سینا- تبریز. مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل. 1386 [cited 2021May07];7(1 (پیاپی 23)):90-98. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=64480IEEE : کپی

نهایی، م.، بهلولی خیاوی، ر.، اصغرزاده، م.، حسنی، آ.، صادقی، ج.، اکبری دیباور، م.، 1386. الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی و پلاسمیدی سویه های پسودوموناس آئروژینوزای جداشده از عفونت های بیماران بستری در مرکز آموزشی و درمانی سینا- تبریز. مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل, [online] 7(1 (پیاپی 23)), pp.90-98. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=64480. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 84 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی