برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1383 , دوره  11 , شماره  4 ; از صفحه 425 تا صفحه 447 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي ميزان مقاومت به شوري خاك در سه گونه گياه شورپسند

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی، اراک
 
چکیده: 

به منظور بررسي اثر شوري خاك و نوع نمك بر استقرار اوليه و رشد گياهان شورپشند نظير Atriplex canescens و Halimion verrucifera و Camphorosma monspeliacum، تحقيقي در شرايط گلداني انجام گرفت. طرح آزمايشي مورد استفاده طرح كرتهاي دوبار خرد شده در چهار تكرار بود. تيمار ميزان شوري خاك با شش سطح 5 (به عنوان شاهد)، 15، 30، 45، 60 و 75 دسي زيمنس بر متر به لحاظ اهميت بيشتر در كرتهاي فرعي تر و نوع نمك شامل نمك كلرور و سولفات در كرتهاي اصلي قرار داده شد. پس از يك دوره رويش گياه، وزن خشك اندامهاي هوايي اندازه گيري و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج نشان داد كه نوع نمك خاك اثرات معني داري را روي توليد دارد، به طوري كه عملكرد براي هر سه گونه در نمك سولفات بيشتر از عملكرد در تيمارهاي نمك كلرور بود. در واقع اثر سوء نمكهاي كلرور روي توليد بيشتر از نمكهاي سولفات است و اثر متقابل نوع گياه و نوع نمك در (p>%1) با آزمون دانكن بسيار معني دار بود. افزايش درجه شوري خاك اثر معني داري را روي عملكرد سه گونه نشان داد و از آنجايي كه واكنش گياه به شوري مي تواند به طور نسبي با ميزان توليد، به عنوان يك تابع وابسته به شوري مورد بررسي قرار گيرد، براي تعيين رابطه مناسب اثرات شوري خاك روي توليد هر يك از گونه ها، با توجه به نوع نمك، برازنده ترين رابطه از ميان مدلهاي رياضي با در نظر گرفتن ضريب تبيين (r2) و معني دار شدن اين ضرايب در سطح 5%، انتخاب گرديد و مشخص شد كه تغييرات عمده در واكنش گياه به شوري به صورت نمايي مي باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 448
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی