3 SID.ir | بررسي تاثير (Vacuum-Compression Therapy (VCT بر جريان خون اندام ديابتي

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
عنوان مقاله: 
بررسي تاثير (Vacuum-Compression Therapy (VCT بر جريان خون اندام ديابتي
 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* تهران، خيابان كارگر شمالي، بيمارستان دكتر شريعتي، بخش فيزيوتراپي
 
چکیده: 

مقدمه: ديابت مزمن با اختلالات گردشي خون در اندام هاي تحتاني همراه است. يكي از روش هاي متداول فيزيوتراپي در درمان اختلالات گردشي خون، (Vacuum-Compression Therapy) VCT است. اين روش بر تغيير متناوب فازهاي مثبت و منفي هوا بر اندام تحت درمان استوار است. هدف از اين تحقيق، بررسي تاثير اين روش درماني بر جريان خون اندام ديابتي بوده است.
روش ها: اين تحقيق به صورت تجربي و از نوع
"مطالعه قبل و بعد" و به روش نمونه گيري در دسترس انجام شد. 18 بيمار ديابتي نوع 2 كه داراي نوروپاتي و بيماري عروق محيطي (با منشا ديابت) بودند، در يك گروه تحت درمان VCT قرار گرفتند. بيماران به مدت 10 جلسه و به صورت يك روز در ميان و هر جلسه به مدت 45 دقيقه درمان شدند. جريان خون ساق و پاي بيماران توسط دستگاه پلتيسموگرافي در جلسات مختلف اندازه گيري شد. آناليز آماري متغيرهاي كمي با آزمون هاي Paired T-Test و Repeated Measures ANOVA انجام شد. سطح معني داري آماري P<0.05 تعيين گرديد.
يافته ها: از متغيرهاي «جريان خون ورودي شرياني»، «ظرفيت وريدي»، «جريان خون بازگشتي وريدي»، «پرخوني واكنشي پس از ايسكمي» و«مقدار حداكثر پاسخ عروق به ايسكمي»، تنها جريان خون بازگشتي وريدي در اندام تحتاني بعد از 10 جلسه درمان، بهبود معني داري يافت.
نتيجه گيري: تحقيق حاضر نشان داد روش درماني
VCT (با پارامترهاي مورد بررسي)، تاثيري بر افزايش جريان خون شرياني (كه مهم ترين هدف اين تحقيق بود) نداشت و بايد در مورد پارامترهاي موثر دستگاه و مدت زمان هر جلسه و تعداد كل جلسات، با توجه به سير پيشرونده و ناتوان كننده بيماري، مطالعات بيشتري صورت گيرد.

 
كلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 194
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی