برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

مطالعه عملكرد دانه و برخي صفات موثر بر آن در لوبيا چيتي تحت شرايط آبياري محدود

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
 
چکیده: 

در اين پژوهش به منظور بررسي عملكرد و صفات مرتبط با آن در ژنوتيپ هاي لوبيا تحت شرايط نرمال آبياري محدود و تعيين ارقام متحمل به تنش خشكي، 15 لاين لوبيا چيتي در دو آزمايش جداگانه بدون تنش (آبياري معمول) و تنش خشكي (آبياري محدود)، در طرح بلوك هاي كامل تصادفي هر كدام با سه تكرار كشت شدند. نتايج تجزيه واريانس نشان دادكه ارقام از نظر صفات موردبررسي اختلاف معني داري دارند كه بر وجود تنوع ژنتيكي بين ارقام دلالت داشت. صفات از نظر وراثت پذيري، ضريب تغييرات ژنوتيپي و ضريب تغييرات فنوتيپي مورد ارزيابي قرار گرفتند و اكثر صفات اندازه گيري شده داراي ضريب تغييرات ژنوتيپي قابل ملاحظه اي بودند. نتايج حاصل نشان داد در شرايط تنش صدمات زيادي به ترتيب بر عملكرد دانه، تعداد دانه در بوته، عملكرد بيولوژيك و تعدادغلاف وارد شد. بطور كلي در شرايط بدون تنش تعداد غلاف و در شرايط تنش شاخص برداشت بيشترين همبستگي را با عملكرد دانه دارا بودند. تجزيه به عامل ها در هر دو محيط چهار عامل را مشخص نمود كه در محيط بدون تنش و تنش به ترتيب بيش از 76 درصد و 69 درصدكل تغييرات داده ها را توجيه نمودند. نتايج رگرسيون هاي مرحله اي نشان داد كه حداكثر اختلاف عملكرد دانه لاين ها را مي توان به تعداد غلاف، اندازه بذر، وزن صددانه، شاخص برداشت و عملكرد بيولوژيك نسبت داد. نتايج تجزيه عليت تاکيد بر نقش مهم اثرات اين صفات در عملکرد دانه داشت بطور کلي در شرايط بدون تنش بيشترين اثر مستقيم و مثبت بر عملكرد دانه مربوط به عملكرد بيولوژيك بود و در شرايط تنش مربوط به شاخص برداشت است. به منظور گروه بندي ژنوتيپ ها براساس صفات فنوتيپي مورد بررسي، از تجزيه خوشه اي به روش UPGMA استفاده گرديد و در شرايط بدون تنش و تنش لاين ها به 5 گروه تقسيم شدند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 127
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی