برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1384 , دوره  3 , شماره  9 ; از صفحه 105 تا صفحه 123 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير تمرينات هوازي متوسط و شديد بر فعاليت آنزيم آريل استراز (ARE) و ظرفيت ضد اكسايشي تام (TAC) مردان سالم غيرفعال

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

هدف: هدف از اين پژوهش، بررسي تاثير تمرينات هوازي متوسط ) 60 تا 50 درصد ضربان قلب ذخيره بيشينه( و شديد 80) تا 85 درصد ضربان قلب ذخيره بيشينه( بر فعاليت آنزيم آريل استراز (ARE) و ظرفيت ضد اكسايشي تام (TAC) سرم بود.
روش: 44 مرد سالم غيرفعال داوطلبانه در پژوهش شركت كردند و به طور تصادفي ساده در سه گروه تمرينات هوازي شديد
)تعداد 15، با ميانگين وزني 69.5±9.29 كيلوگرم و سني 30.93±6.38 سال(، تمرينات هوازي متوسط )تعداد 17، با ميانگين وزني 76.11±9.39 كيلوگرم و سني 34.94±7.44 سال( و گروه گواه )تعداد 12، با ميانگين وزني 75.54±7.46 كيلوگرم و سني 29.75±5.31 سال( جايگزين شدند. آزمودني ها به مدت هشت هفته سه جلسه در هفته و به مدت 30 تا 45 دقيقه در هر جلسه به فعاليت پرداختند. متغيرهاي پژوهش طي سه مرحله پيش، حين )ميان آزمون( و پس از اجراي هشت هفته تمرين اندازه گيري شدند. تعيين TAC با استفاده از كيت كمپاني راندوكس انگلستان و ميزان فعاليت آنزيم ARE با استفاده از روش آنزيمي صورت گرفت. براي نشان دادن اثر تمرين از روش تحليل واريانس عاملي مركب با اندازه گيري مكرر و براي تعيين رابطه متغيرها از روش همبستگي استفاده گرديد.
يافته ها: تمرينات هوازي شديد و متوسط هيچ يك اثر معني داري بر فعاليت آنزيم
ARE، TAC، و كلسترول تام (TC) نداشتند. اما افزايش معني داري در تراكم HDL-c و نسبت HDL-c/TC گروه تمرينات هوازي شديد و افزايش معني دار در اكسيژن مصرفي بيشينه (Vo2max) هر دو گروه پس از هشت هفته تمرين مشاهده گرديد (P<0.05) از طرف ديگر رابطه مثبت معني داري ميان Vo2max با TAC (P<0.01، (r=0.36 و HDL-c (P<0.04، (r=0.30 با توجه به داده هاي پيش آزمون به دست آمد.
نتيجه گيري: به طور كلي يافته هاي پژوهش حاكي است تمرينات هوازي
)با شدت هاي 60 تا 85 درصد ضربان قلب ذخيره بيشينه( در توليد فشار )استرس( اكسايشي و تغييرات معني دار آنزيم ARE و مقدار TAC تاثيري ندارند، در حالي كه در نيمرخ ليپيدي تغييرات موثري ايجاد مي كنند. افزون بر اين، يافته هاي پژوهش حاكي است كه بين ارتقاي آمادگي جسماني با افزايش ظرفيت ضد اكسايشي و كاهش خطر عوامل آتروژنيك رابطه معني داري وجود دارد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 149
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی