برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تجزيه و تحليل ناحيه اي رسوب در بخشي از حوزه هاي آبخيز ساحلي درياي خزر

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس
 
چکیده: 

يكي از روش هاي قابل اعتماد براي رسوب در حوضه هاي فاقد آمار استفاده از تجزيه و تحليل منطقه اي است. در اين تحقيق با بررسي كليه ايستگاه هاي موجود در حوضه مورد مطالعه با توجه به طول دوره آماري و حداقل بودن فعاليت هاي انساني در بالادست ايستگاه ها، 23 ايستگاه رسوب سنجي انتخاب شد و منحني سنجه رسوب با استفاده از دو روش رگرسيون يك خطي و منحني S شكل براي هر يك از ايستگاه ها ترسيم گرديد. سپس با استفاده از آمار دبي روزانه و منحني سنجه رسوب و برنامه رايانه اي Rosoob 1&2 ميزان متوسط رسوب ساليانه و ويژه برآورد شد و يازده پارامتر فيزيوگرافي، يك پارامتر اقليمي و دو پارامتر هيدرولوژيكي براي هر يك از حوضه هاي منتخب محاسبه شد. از روش تجزيه و تحليل عاملي براي انتخاب متغيرهاي مستقل استفاده شد. با استفاده از اين روش متغيرهاي ضريب گراوليوس، قطر دايره همسطح، شيب متوسط حوضه و دبي حداكثر لحظه اي با دوره برگشت دو ساله انتخاب شدند كه در حدود 81 درصد واريانس را توضيح مي دهند. براي تعيين مناطق همگن از روش تجزيه و تحليل خوشه اي در حوزه آبخيز مورد مطالعه استفاده شد كه دو منطقه همگن تشخيص داده شد كه روش تجزيه و تحليل تفكيكي نشان داد كه اين دو منطقه همگن كاملا متمايز از يكديگر مي باشند. ميزان متوسط رسوب ساليانه و ويژه با استفاده از دو روش رگرسيون يك خطي و منحني S شكل محاسبه شد و با چهار فاكتور ضريب گراوليوس، قطر دايره همسطح، شيب متوسط حوضه و دبي حداكثر لحظه اي با دوره برگشت دو ساله در هر يك از مناطق همگن از طريق رگرسيون گام به گام ارتباط داده شد و مدل ها براي هر يك از مناطق همگن ارايه گرديد. مدل هاي به دست آمده بيشتر در سطح اعتماد پنج درصد معني دار مي باشند. در نهايت، صحت و اعتبار مدل ها مورد بررسي قرار گرفت، بر اين اساس مدل هاي رسوب معلق متوسط سالانه با استفاده از روش منحني S شكل در هر دو منطقه همگن با دارا بودن متوسط درصد خطاي نسبي 32 و 38 درصد به عنوان مدل هاي نهايي براي منطقه مورد مطالعه انتخاب گرديدند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 84 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی