مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

تاثرات خاقاني از شعراي تازي و پارسي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  

این مقاله به دلیل مرجع بودن یکی از مقالات این پایگاه فاقد جزئیات کامل یک مقاله از جمله چکیده و متن کامل است