5 SID.ir | شناخت و تحليل سازه هاي موفقيت شركت هاي تعاوني زنان در ايران

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
عنوان مقاله: 
شناخت و تحليل سازه هاي موفقيت شركت هاي تعاوني زنان در ايران
 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشكده اقتصاد و توسعه كشاورزي، دانشگاه تهران
 
چکیده: 

تعاوني ها از بخش هاي مهم اقتصادي كشور به شمار مي روند كه سهمي چشم گير در اشتغال دارند. در دو دهه گذشته، تعاوني هاي زنان در زمينه هاي گوناگون پايه گذاري شده و گسترش يافته اند. اين تعاوني ها براي بهبود كاركرد خود همراه به سازه هاي موثر بر موفقيت و داد و ستد تجربه توجه داشته اند. بر اين اساس، اين پژوهش براي شناسايي سازه هاي موثر بر موفقيت تعاوني هاي زنان در ايران به شيوه توصيفي - پيمايشي انجام شد. جامعه آماري پژوهش 1500 نفر از كارشناسان وزارت تعاون و ظ نفر از اعضاي هيات مديره تعاوني هاي ياد شده بودند كه از اين ميان 153 نفر از كارشناسان وزارت تعاون و 453 نفر از اعضاي هيات مديره براي نمونه پژوهش گزيده شدند. داده هاي پژوهش با پرسش نامه گردآوري شد. روايي پرسش نامه را شماري از كارشناسان موضوعي تاييد كردند. پايايي آزمون اصلي پژوهش با آلفاي كرونباخ براي پرسش نامه كارشناسان 0.84 و براي پرسش نامه اعضاي هيات مديره 0.99 بود كه نشان دهنده پايايي بالاي اين مقياس ها براي سنجش متغير اصلي پژوهش يعني موفقيت است.
تحليل عاملي ديدگاه اعضاي هيات مديره نشان داد كه اين چهار سازه بر روي هم 66.5 درصد از واريانس موفقيت تعاوني ها را تبيين مي كند: 1) بهبود محيط روان شناختي و انگيزش تعاوني ها، ب) برخورداري از محيط توان مندساز و پشتي بان بيروني، پ) افزايش توان مندي هاي مديريتي و سازماني شركت ها، و ت) بهبود توان مندي هاي بازاريابي و بازاررساني. تحليل عاملي ديدگاه كارشناسان نيز يافته هايي همانند داشت.

 
كلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 147
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی