برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1385 , دوره  2 , شماره  2 ; از صفحه 59 تا صفحه 69 .
 
عنوان مقاله: 

سازه هاي فرهنگي و اجتماعي موثر در نگرش گندمكاران شهرستان نهاوند پيرامون توسعه آبياري باراني

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه تربیت مدرس
 
چکیده: 

هدف اين تحقيق بررسي سازه هاي فرهنگي و اجتماعي موثر در نگرش گندمكاران شهرستان نهاوند پيرامون توسعه آبياري باراني مي باشد. تحقيق حاضر به روش توصيفي همبستگي انجام شده است. جامعه آماري اين تحقيق كل 15364 نفر گندمكاران آبي كار شهرستان نهاوند مي باشند كه تعداد 375 نفر از آنان به روش نمونه گيري طبقه اي تناسبي به عنوان نمونه هاي آماري تعيين گرديدند. روايي صوري پرسشنامه با كسب نظرات متخصصان ترويج كشاورزي، آبياري و زراعت و اعمال اصلاحات لازم بدست آمد. همچنين پس از انجام يك مطالعه راهنما و آزمون پايايي پرسشنامه ضريب كرونباخ آلفا بيش از 0.86 بدست آمد. نتايج اين تحقيق نشان داد كه بين ميزان عملكرد گندمكاران، ميزان تماس هاي ترويجي، ميزان استفاده از كانال هاي ارتباطي، ميزان مشاركت اجتماعي و دانش فني گندمكاران در زمينه مديريت آب زراعي با نگرش گندمكاران پيرامون توسعه آبياري باراني مثبت و معني داري وجود دارد. شايان ذكر است كه بين ميانگين هاي نگرش گندمكاران پيرامون توسعه آبياري باراني از نظر استفاده از خدمات ترويجي، عضويت در تعاوني هاي توليد، تشكلهاي روستايي، نوع منبع آب و نوع روش آبياري اختلاف معني داري وجود دارد. نتايج حاصل از رگرسيون چند متغيره به شيوه گام به گام نيز بيانگر آن است كه متغيرهاي ميزان عملكرد گندم آبي، دانش فني در زمينه مديريت آب زراعي، استفاده از كانالهاي ارتباطي و سن گندمكاران حدود 70.7 درصد از تغييرات در ميزان نگرش گندمكاران پيرامون توسعه آبياري باراني را تبيين مي كنند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
Cite:
APA : کپی

نوروزی، ا.، و چیذری، م. (1385). سازه های فرهنگی و اجتماعی موثر در نگرش گندمکاران شهرستان نهاوند پیرامون توسعه آبیاری بارانی. علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران, 2(2), 59-69. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=62649Vancouver : کپی

نوروزی امید، چیذری محمد. سازه های فرهنگی و اجتماعی موثر در نگرش گندمکاران شهرستان نهاوند پیرامون توسعه آبیاری بارانی. علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران. 1385 [cited 2021April21];2(2):59-69. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=62649IEEE : کپی

نوروزی، ا.، چیذری، م.، 1385. سازه های فرهنگی و اجتماعی موثر در نگرش گندمکاران شهرستان نهاوند پیرامون توسعه آبیاری بارانی. علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران, [online] 2(2), pp.59-69. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=62649. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 101 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی