برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1385 , دوره  2 , شماره  2 ; از صفحه 45 تا صفحه 56 .
 
عنوان مقاله: 

ادراك كشاورزان نسبت به خصوصي سازي خدمات ترويج امور دام در ايران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران
 
چکیده: 

هدف كلي مطالعه حاضر، بررسي ادراك كشاورزان نسبت به خصوصي سازي خدمات ترويج امور دام در ايران و عوامل موثر بر اين ادراك مي باشد. اين تحقيق پيمايشي از نوع پژوهش توصيفي- همبستگي مي باشد و جامعه آماري آن شامل كليه كشاورزان ساكن در مناطق روستايي استان هاي چهارگانه آذربايجان شرقي، فارس، مازندران و گلستان به تعداد 800 هزار خانوار بود كه تحت پوشش برنامه هاي ترويج امور دام قرار گرفته بودند. حجم نمونه با استفاده از فرمول كوكران به ميزان 1200 نفر تعيين گرديد. به منظور انتخاب نمونه ها، به دليل تفاوت انگاره هاي توليد در شهرستان ها، دهستان ها و روستاهاي مختلف از نمونه گيري تصادفي طبقه بندي چند مرحله اي استفاده گرديد. جهت گردآوري داده ها از پرسشنامه استفاده شد. روايي محتوايي پرسشنامه با استفاده از نظرات پانل متخصصان و پس از چند مرحله اصلاح و بازنگري بدست آمد. جهت تعيين اعتبار بخش سنجش ادراك نسبت به خصوصي سازي از ضريب اعتبار كرونباخ آلفا استفاده گرديد كه مقدار آن 0.81 بدست آمد. پرسشنامه آزمون شده از نظر اعتبار و اعتماد از طريق پرسشگران آموزش ديده و در محل زندگي تك تك روستاييان تكميل شده و مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت. جهت تجزيه و تحليل داده ها از روش هاي تحليل همبستگي، تحليل هاي مقايسه اي نظير آزمون آناليز واريانس، تحليل عاملي و تحليل رگرسيون استفاده گرديد. نتايج نشان مي دهد كه در كل استان هاي مورد مطالعه رابطه مثبت و معني دار در سطح 99 درصد بين متغير ادراك نسبت به خصوصي سازي و متغيرهاي سطح تحصيلات، سابقه دامپروري، عملكرد محصولات كشاورزي و ميزان درآمد حاصل از كشاورزي و دامپروري وجود دارد. همچنين رابطه مثبت و معني دار در سطح 95 درصد بين متغير ادراك نسبت به خصوصي سازي و متغيرهاي سن و عملكرد محصولات دامي وجود دارد. آزمون رگرسيون چند متغيره نشان داد كه مجموعه متغيرهاي سطح تحصيلات، عملكرد محصولات زراعي، ميزان درآمد حاصل از كشاورزي و ميزان درآمد حاصل از دامپروري 45 درصد از ميزان نوسانات در متغير ادراك نسبت به خصوصي سازي را تبيين مي كنند. اين مطلب نشان مي دهد كه هنوز مقدار قابل توجهي از نوسانات در ميزان ادراك كشاورزان نسبت به خصوصي سازي خدمات ترويج امور دام، مبتني بر عواملي است كه در اين تحقيق شناخته نشدند و محققان ديگر بايد به آن بپردازند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 91 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی