4 SID.ir | ميزان شيوع كم خوني فقر آهن در خانمهاي باردار مراجعه كننده به مركز آموزشي – درماني دكتر شريعتي بندرعباس
برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

ميزان شيوع كم خوني فقر آهن در خانمهاي باردار مراجعه كننده به مركز آموزشي – درماني دكتر شريعتي بندرعباس

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده پرستاری و مامایی گروه پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: کم خوني فقر آهن امروزه بعنوان يکي از شايعترين مشکلات تغذيه اي در جهان مطرح مي باشد و در زنان عمدتا در سنين باروري است. امروزه مشخص شده است که کم خوني فقر آهن منجر به تولد نوزادان کم وزن و زايمان زودرس مي شود. اين بررسي به منظور تعيين ميزان کم خوني فقر آهن در خانمهاي باردار که جهت زايمان به مرکز آموزشيدرماني شريعتي بندرعباس مراجعه نموده، انجام گرديد.
روش کار: در اين پژوهش توصيفي
- تحليلي 401 خانم باردار به صورت تصادفي انتخاب و پس از جمع آوري اطلاعات و خونگيري، ميزان هموگلوبين، هماتوکريت، فريتين سرم، آهن سرم، ظرفيت کلي آهن اتصال يافته و مرفولوژي سلولهاي قرمز تعيين گرديد و هموگلوبين کمتر از 11 کم خوني تلقي شد. از آزمون کاي اسکوئر و رگرسيون لجستيک براي تجزيه و تحليل داده ها استفاده شد و P<0.05 معني دار تلقي گرديد.
نتايج: يافته ها نشان مي دهد که در مجموع 5/17
%  زنان باردار مبتلا به کم خوني و 13% مبتلا به کم خوني فقر آهن بودند. زناني که در دوران بارداري پيکا داشتند، 07/3 بار بيشتر در معرض خطر آنمي فقر آهن قرار دارند (P<0.001). رابطه معني داري بين زايمان زودرس و آنمي فقر آهن نيز مشاهده شد. خطر نسبي ابتلا به آنمي فقر آهن در زناني که زايمان زودرس داشتند، 2.19 است (P<0.001). بر اساس همين نتايج تفاوت معني داري در تعداد روزهاي خونريزي قاعدگي در گروه زنان مبتلا به کم خوني وجود دارد (P<0.05).
نتيجه گيري: از آنجا که کم خوني فقر آهن عارضه اي قابل پيشگيري است و يکي از گروههاي آسيب پذير در مقابل اين نوع کم خوني زنان باردار مي باشند، بنظر مي رسد توجه خاص به برنامه هاي پيشگيري و مراقبت هاي دوران بارداري مي تواند به کاهش خطر ابتلا به بيماري بيانجامد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 446
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی