برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

مقايسه اثرات هموديناميك تركيب بوپيواكائين و فنتانيل نسبت به مقادير استاندارد بوپيواكائين در بيحسي داخل نخاعي سالمندان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
 
چکیده: 

زمينه و هدف : تکنيک نخاعي يکي از روش هاي معمول در بيهوشي افراد مسن که کانديد عمل جراحي ارتوپدي اندام تحتاني هستند، مي باشد. از طرف ديگر عوارض هموديناميک اين روش و درمان اين عوارض بامايعات وريدي زياد و داروهايي نظير افدرين و فنيل افرين براي اين بيماران عاري از خطر نمي باشد. او پيوئيدها مدت و کيفيت بلوک حسي توسط داروهاي بي حس کننده موضعي را افزايش مي دهند بنابراين تلاش هايي صورت گرفته تا با کاهش مقدار داروي بي حسي و افزودن اوپيوئيد به ترکيب نخاعي ، هم از عوارض هموديناميک كاسته شود و هم احتمال بي حسي ناقص از بين برود. هدف از اين مطالعه نيز بررسي اثرات هموديناميک و کيفيت بي حسي داخل نخاعي با روش فوق بوده است.
روش كار: در اين مطالعه
تعداد 46 بيمار بالاي 60 سال که به علت شکستگي هاي استخوان ران کانديد عمل بودند به صورت تصادفي در دو گروه A و B قرار گرفتند. در گروه A از ترکيب بوپيواکائين هيپرتونيك 5 ميلي گرم و فنتانيل 20 ميكروگرم و در گروه B از بوپيواکائين هيپرتونيک به مقدار 12/5 ميلي گرم جهت بيهوشي نخاعي استفاده گرديد. علايم حياتي قبل و حين عمل، کيفيت و کميت بي حسي، مقدار مايعات و افدرين استفاده شده هر 5 دقيقه کنترل و ثبت گرديد.
يافته ها: ميانگين افت فشار متوسط شرياني
(Mean Arterial Pressure) مقدار مصرف افدرين و تعداد دفعات مصرف آن در دو گروه از اختلاف معني داري برخوردار بود. ميانگين افت فشار متوسط شرياني در دوگروهA و B به ترتيب ۷۹/۱۰± ۶۶/۲۳% و11/ % 36±۱۱ بود (P=0/001 ). مقدار متوسط مصرف افدرين در گروه A 49/3±25/2 ميلي گرم و در گروه 8/45 ± 10 Bميلي گرم بود ( p=0.001 ).ميانگين دفعات افت فشار خون و مصرف افدرين در گروه 1/08 ± 0/71 A بار و در گروه B 94/2±91/ 2 بار بدست آمد29% (p=0/001) . بيماران گروه Aو 6/13% گروه B در مراحل پاياني عمل احساس درد نموده اند.  تاكيكاردي در 29/2 % بيماران گروهA  68/2% بيماران گروه B مشاهده گرديد. (p =0.001)
نتيجه گيري: با افزودن µg20 فنتانيل به بوپيواکائين و کم کردن از دوز آن مي توان تا حد زيادي از شدت عوارض بيهوشي اينتراتکال ( افت فشار خون و تاکيکاردي ناشي از درمان آن ) پيشگيري کرد البته براي کاستن از موارد شکست و اطمينان از بلوک حسي کافي بايستي مطالعات کنترل شده اي را براي يافتن دوز ايده ال بوپيواکائين و فنتانيل انجام شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 77
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی