7 SID.ir | بررسي مورفومتريك اثرات داروهاي محرك تخمك‌ گزاري در پروتكل طولاني مدت بر فراساختمان سلول ‌هاي اپي ‌تليال اندومتر انسان در زمان پنجره لانه‌ گزيني
برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

بررسي مورفومتريك اثرات داروهاي محرك تخمك‌ گزاري در پروتكل طولاني مدت بر فراساختمان سلول ‌هاي اپي ‌تليال اندومتر انسان در زمان پنجره لانه‌ گزيني

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه غدد تولیدمثل و جنین‌شناسی، مرکز تحقیقات بیولوژی و بیوتکنولوژی تولید مثل و نازایی، پژوهشکده ابن‌سینا، تهران، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: داروهاي محرك تخمك‌گزاري همچونHCG ، HMG،  GnRHaبه صورت پروتكل طولاني مدت به طور شايعي براي تحريك تخمك‌گزاري و به دست آوردن تعداد بيشتر تخمك در سيكل‌هايART  استفاده مي‌شود. مطالعات و تجربيات اخير نشان داده است كه ميزان لانه‌گزيني موفق در سيكل‌هاي تحريكي، كمتر از سيكل‌هاي طبيعي مي‌باشد. با توجه به نقش مهمي كه اندومتر در پذيرش و لانه‌گزيني جنين دارد، در بررسي حاضر اثرات احتمالي استفاده از پروتكل استاندارد طولاني مدت تحريك تخمك‌گزاري بر فراساختمان اپي‌تليوم لومينال و غددي در روز بيستم سيكل قاعدگي (LH+6) (زمان پنجره لانه‌گزيني) بررسي شده است.
مواد و روشها: بافت اندومتر از دو گروه كنترل و تحت مطالعه مراجعه كننده به
مركز ناباروري بيمارستان الزهراء دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني تبريز در طي سال‌هاي 82-80 در روز LH+6 با استفاده از كاتتر پايپل از فوندوس رحم دريافت شد. گروه كنترل (n=5) زنان بارور طبيعي بودند كه داروي محرك تخمك‌گزاري دريافت نكرده بودند و گروه مطالعه (n=10) زناني نابارور بودند كه به دليل مشكل همسر تحت درمان با پروتكل استاندارد طولاني مدت تحريك تخمك گزاري بودند كه جنين در اين زوجين تشكيل نشده بود. پس از آماده سازي نمونه براي ميكروسكوپ نوري و الكتروني، عكسبرداري از نمونه ها انجام شد و مطالعات كمي و كيفي (مورفولوژيك و مورفومتريك) انجام شد و نتايج حاصله با استفاده از روش آماري Unpaired Student T test مقايسه گرديد.
نتايج: نتايج به دست آمده وجود سيستم كانال‌هاي هسته‌اي (NCS)، ميتوكندري‌هاي غول پيكر و واكوئل‌هاي كليگوژن را در هر دو گروه نشان داد. آناليز‌ها نشان داد كه نسبت‌هاي حجمي ارگانل‌ها در اپي‌تليوم لومينال و غددي از جمله يوكروماتين به هسته، RER به سلول و ميتوكندري به سلول در گروه مطالعه نسبت به گروه كنترل به طور معني‌داري افزايش داشت (p<0.05) كه نشانه فعال بودن اين سلول‌ها نسبت به سلول‌هاي گروه كنترل مي‌باشد.
نتيجه گيري: از نتايج فوق مي‌توان استنباط كرد كه داروهاي فوق تكامل طبيعي اندومتر را در فاز مياني لوتئال كه مقارن با زمان كاشته شدن جنين مي‌باشد به هم زده و باعث كاهش ميزان لانه‌گزيني خواهند شد. لذا انجام ART بدون استفاده از داروهاي محرك تخمك گزاري مي‌تواند ميزان لانه گزيني موفق را افزايش دهد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 142
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی