3 SID.ir | بررسي شيوع و برخي عوامل همبسته با بارداريهاي ناخواسته

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي شيوع و برخي عوامل همبسته با بارداريهاي ناخواسته

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

مقدمه: باروري ناخواسته مشکلي جهاني است که پيامدهاي منفي آن بر زنان، خانواده ها اجتماع اثرگذار است و پيشگيري از آن هدف اساسي تنظيم خانواده است.
هدف: بررسي ميزان شيوع و برخي عوامل همبسته با بارداري ناخواسته در مناطق استان گيلان.
مواد و روش ها: بااستفاده از نمونه گيري خوشه اي 500 زن باردار مراجعه نموده به مراکز بهداشتي درماني شهري جهت انجام مراقبتهاي دوران بارداري مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار گرد آوري داده ها پرسشنامه اي حاوي 29 سوال بسته بود که از طريق مصاحبه تکميل گرديد.
نتايج: باروري فعلي در 27.4% مادران ناخواسته بوده است. بين باروري ناخواسته با متغيرهاي سن مادر(p<0.002) ، تعداد فرزندان (p<0.0001) و ميزان تحصيلات مادر (p<0.014) ارتباط معني دار آماري وجود داشت. از بين مادران با باروري ناخواسته 58.8% تمايل خود به سقط را تاييد کردند. 17% از مادران با سابقه بارداري، تجربه بارداري ناخواسته قبلي داشتند و بارداري ناخواسته قبلي در 41% اين مادران منجر به سقط شده است. بين وضعيت مراجعه به مرکز بهداشتي درماني در دوران بارداري (مرتب، نامرتب) و حاملگي ناخواسته ارتباط معني داري وجود داشت .(p<0.015) در بررسي فوق 70.8% مادران داراي باروري ناخواسته ضمن استفاده از روشهاي پيشگيري از بارداري و 29.2% آنان بدون استفاده از روش استفاده از بارداري باردار شدند.
نتيجه گيري: نتايج حاصل از بررسي فوق لزوم نظارت بيشتر بر جنبه هاي کيفي در ارايه خدمات تنظيم خانواده و توجه به ويژه بر امر مشاوره را مورد تاکيد قرار مي دهد.

 
كلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 94
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی