برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1382 , دوره  12 , شماره  48 ; از صفحه 33 تا صفحه 39 .
 
عنوان مقاله: 

مقايسه آموزش با استفاده از لوح فشرده و بوكلت بر برآيندهاي يادگيري دانشجويان پرستاري و مامايي در مورد خودآزمايي پستان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

مقدمه: امروزه سرطان پستان مهمترين مشکل بهداشتي و مسوول تقريبا 30 درصد موارد جديد سرطانها مي باشد. در 20 سال گذشته ميزان تشخيص آن به خاطر استفاده فزاينده از روشهاي غربالگري پستان در حال افزايش است. خودآزمايي پستان فرصتي را براي کشف زودرس، درمان بهتر و کنترل سلامتي در اختيار زنان قرار مي دهد. تحقيقات و مطالعات مختلف نشان مي دهد که برنامه هاي آموزشي در مورد خودآزمايي پستان و ارتفاي آن سبب افزايش آگاهي، دفعات انجام خود آزمايي و شايستگي مي گردد. دانشجويان معمولا آموزش استفاده از کامپيوتر را بر ساير شيوه هاي سنتي ترجيح مي دهند و وسيله اي مهم در آموزش رفتارهاي بهداشتي مي باشد.
هدف: در اين تحقيق، با هدف مقايسه تاثير آموزش با استفاده از بوکلت و لوح فشرده بر برآيندهاي يادگيري (آگاهي، باور بهداشتي و انجام خودآزمايي پستان) اقدام به جمع آوري اطلاعات نمود تا شايد يافته هاي بدست آمده از تکنولوژي و فن آوري جديد آموزش سبب ارتقاي سريع تر يادگيري، تقويت و اصلاح رفتارهاي بهداشتي در دانشجويان گردد.
مواد و روش ها: اين پژوهش يک مطالعه نيمه تجربي با طراحي آزمون قبل و بعد است که در دانشجويان مامايي (20 نفر) و پرستاري (30 نفر) ترم اول در دانشکده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت اجرا گرديد. در ابتدا مشخصات دموگرافيک، ميزان آگاهي، باور بهداشتي و دفعات انجام خودآزمايي پستان در هر دو گروه با استفاده از آزمون هاي آماري مقايسه شد و هيچگونه تفاوت معني داري مشاهده نگرديد. سپس مداخله مورد نظر (که با قرعه کشي تعيين گرديد) براي دانشجويان مامايي بوکلت و براي دانشجويان پرستاري لوح فشرده ارايه شد. مجددا يک هفته بعد هر سه متغير کنترل گرديد. در اين تحقيق پرسشنامه شامل بخش اول مشخصات دموگرافيک، بخش دوم آگاهي سنجي (10 عبارت) و بخش سوم سنجش باور بهداشتي برگرفته شده از پرسشنامه استاندارد مدل باور بهداشتي چمپيون پس از سنجش روايي و پاياني ابزار جهت جمع آوري اطلاعات استفاده گرديد. لوح فشرده نيز با همکاري پژوهشگران متخصصين کامپيوتر بر اساس محتوي آموزشي خاص در محيط ويندوز و نرم افزار MACROMEDIA FLASH (VERSION 5) طراحي گرديد.
نتايج: يافته ها نشان داد که اکثريت دانشجويان پرستاري (73.9 درصد) و مامايي (80 درصد) در دامنه سني 19-18 سالگي با ميانگين سني به ترتيب (1.8±19.4، (18.9±0.7 بودند. اکثريت دانشجويان مجرد، بدون سابقه ابتلا به بيماري و مواجه با بيمار سرطاني، بدون انجام خودآزمايي پستان بوده و قبل تحقيق هيچگونه اطلاعاتي را در مورد خودآزمايي پستان کسب نکرده بودند. دو گروه از نظر متغيرهاي فوق الذکر و همچنين سه متغير اصلي تحقيق با استفاده از آزمون تي مستقل مقايسه شدند که هيچگونه تفاوت معني داري مشاهده نگرديد. در هر دو گروه با استفاده از لوح فشرده و بوکلت ميانگين و انحراف معيار نمرات کسب شده از آگاهي قبل و بعد از آموزش با استفاده از تي مزدوج تفاوت معني دار را نشان داد .(P<0.000) آگاهي در مورد خودآزمايي پستان در دو گروه مامايي و پرستاري پس از آموزش نيز تفاوت معني داري را نشان داد .(P<0.01) ولي باور بهداشتي و دفعات انجام خودآزمايي با استفاده از تي مستقل و کروسکال واليس تفاوت معني داري را نشان نداد. هيچ کدام از متغيرهاي فردي-زمينه اي با نمرات کسب شده از آگاهي و باور بهداشتي با استفاده از آزمون کاي دو و تست دقيق تفاوت معني داري را نشان نداده است.
نتيجه گيري: در اين تحقيق يافته هاي پژوهش نشان
داد که آموزش با هر دو شيوه ميزان آگاهي را افزايش مي دهد ولي تاثيري بر باور بهداشتي و دفعات انجام خودآزمايي پستان ندارد. شايد دليل اين تفاوت مدت زمان کوتاه بررسي تاثير مداخله مورد نظر يعني يک هفته بعد از اجراي آموزش است، از طرف ديگر باور و دفعات انجام خودآزمايي پستان به عنوان يک رفتار بهداشتي معمولا از حساسات افراد نشات مي گيرد و شايد تداوم آموزش يعني تکرار آموزش در فواصل زماني مختلف قادر به تغيير در باور عملکرد واحدهاي مورد پژوهش باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

قنبری، ع.، و عطرکارروشن، ز. (1382). مقایسه آموزش با استفاده از لوح فشرده و بوکلت بر برآیندهای یادگیری دانشجویان پرستاری و مامایی در مورد خودآزمایی پستان. مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان, 12(48), 33-39. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=5119Vancouver : کپی

قنبری عاطفه، عطرکارروشن زهرا. مقایسه آموزش با استفاده از لوح فشرده و بوکلت بر برآیندهای یادگیری دانشجویان پرستاری و مامایی در مورد خودآزمایی پستان. مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان. 1382 [cited 2021September25];12(48):33-39. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=5119IEEE : کپی

قنبری، ع.، عطرکارروشن، ز.، 1382. مقایسه آموزش با استفاده از لوح فشرده و بوکلت بر برآیندهای یادگیری دانشجویان پرستاری و مامایی در مورد خودآزمایی پستان. مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان, [online] 12(48), pp.33-39. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=5119. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 112 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی