برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1382 , دوره  6 , شماره  2 ; از صفحه 1 تا صفحه 22 .
 
عنوان مقاله: 

آشنايي با متن، فعاليتهاي خواندني، و عملكرد آزمون انگليسي با اهداف ويژه

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 
در تحقيقي كه براي سنجش تاثير متغيرهاي مستقلي نظير آشنائي قبلي با محتواي متون، نوع تمرين هاي موجود در يك آزمون و ميزان مهارت زباني افراد بر روي پاسخهاي آنان در آزمونهاي انگليسي با اهداف ويژه و نوع فعاليت هاي موجود در اين آزمونها به عمل آمد، 541 دانشجوي سال هاي سوم و چهارم مقطع ليسانس در رشته الكترونيك شركت داشتند. نتايج اين تحقيق نشان داد كه هر كدام از متغيرهاي فوق به تنهائي باعث پيدايش اختلاف معني دار در عملكرد اين دانشجويان در اين آزمونها و همچنين در فعاليتها يا نوع تمرينهاي موجود در اين آزمونها مي گردد. تعامل موجود بين هر جفت از اين متغيرها و نيز تعامل بين تمامي آنها نيز اختلاف معني داري را نشان داد.
اختلاف مشاهده شده بين پاسخ افراد در فعاليتهاي مختلف موجود در هر يك از متون " كاملاً آشنا" ، "نيمه آشنا" و "كاملاً نا آشنا" معني دار بود. در اين خصوص بين عملكرد دانشجوياني كه در دانش زباني "بسيار ضعيف" و "تقريباً ضعيف" بودند، در انجام فعاليت هاي (الف) صحيح و غلط، كامل سازي جملات و استخراج ديدگاه نگارنده در آزمونهاي مبتني بر متون نيمه آشنا، (ب) فهرست نگاري، كامل سازي جملات، صحيح و غلط و استخراج ديدگاه نگارنده در آزمونهاي مبتني بر متون كاملاً ناآشنا و (ج) فهرست نگاري، كامل سازي جملات و استخراج ديدگاه نگارنده در آزمونهاي مبتني بر متون كاملاً آشنا اختلاف معني داري مشاهده نشد. همچنين در عملكرد دانشجويان در انجام فعاليت هاي يكسان در آزمونهاي مبتني بر متوني كه ميزان آشنايي آنها متفاوت بود اختلاف معني داري مشاهده شد. در اين خصوص نيز بين عملكرد دانشجويان بسيار ضعيف و تقريباً ضعيف در مهارت زباني در انجام فعاليت هاي (الف) صحيح و غلط در آزمونهاي كاملاً آشنا در مقايسه با آزمونهاي نيمه آشنا و (ب) فهرست نگاري، كامل سازي جملات و استخراج ديدگاههاي نگارنده متن در مقايسه آزمونهاي مبتني بر متون كاملاً آشنا، نيمه آشنا و كاملاً نا آشنا با يكديگر اختلاف معني داري مشاهده نشد. در پاسخ دانشجويان در انجام فعاليك كامل سازي جملات از يك سو و ساير فعاليتها از سوي ديگر اختلاف معني داري وجو داشت. اختلاف مشاهده شده در عملكرد دانشجويان فعاليت استخراج ديدگاه نگارنده متن از يك سو و فعاليت صحيح و غلط از سوي ديگر در آزمونهاي مبتني بر متون كاملاً ناآشنا نيز معني دار بود.
براي مشخص كردن ميزان تاثير هر يك از متغيرهاي مستقل اين پژوهش يعني نوع فعاليت، ميزان مهارت زباني افراد و آشنائي قبلي با متن، آزمون آماري رگرسيون خطي مورد استفاده قرار گرفت. نتايج بدست آمده نشان داد كه مهارت زباني در مقايسه با دو متغير مستقل ديگر در عملكرد دانشجويان در آزمون و فعاليت هاي موجود در آن تاثير انكارناپذيري دارد. اين تاثير چه در عملكرد دانشجويان در هر فعاليت و چه در پاسخ آنها در آزمونهايي كه مبتني بر متوني بود كه ميزان آشنايي با آنها متفاوت بود، بوضوح مشاهده شد. نتايج اين تحقيق به نويسندگان متون درسي و معلمان زبان انگليسي رشته هاي غير زبان انگليسي پيشنهاد مي كند كه عامل آشنايي با محتواي متون را در فرايند آموزش زبان مورد توجه قرار دهند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

بیرجندی، پ.، و علوی، س.، و سلمانی ندوشن، م. (1382). آشنایی با متن, فعالیتهای خواندنی, و عملکرد آزمون انگلیسی با اهداف ویژه. مجله زبانشناسی کاربردی, 6(2), 1-22. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=5023Vancouver : کپی

بیرجندی پرویز، علوی سیدمحمد، سلمانی ندوشن محمدعلی. آشنایی با متن, فعالیتهای خواندنی, و عملکرد آزمون انگلیسی با اهداف ویژه. مجله زبانشناسی کاربردی. 1382 [cited 2021June22];6(2):1-22. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=5023IEEE : کپی

بیرجندی، پ.، علوی، س.، سلمانی ندوشن، م.، 1382. آشنایی با متن, فعالیتهای خواندنی, و عملکرد آزمون انگلیسی با اهداف ویژه. مجله زبانشناسی کاربردی, [online] 6(2), pp.1-22. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=5023. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 92 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی