برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1382 , دوره  58 , شماره  4 ; از صفحه 307 تا صفحه 311 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي الگوي الكتروفورتيكي پروتئينهاي سرم خون گاوميشهاي بومي خوزستان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه آموزشی علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز
 
چکیده: 

هدف: تعيين مقادير مرجع پروتئينهاي سرم خون گاوميشهاي بومي خوزستان.
حيوانات: صد و پنجاه و چهار راس گاوميش نر و ماده بالغ و نابالغ.
روش: خونگيري از وريد وداج، سنجش پروتئين تام سرم خون به روش بيوره و تفكيك پروتئينهاي سرم خون به روش الكتروفورز ژل آگارز.
تجزيه و تحليل آماري: آناليز واريانس دو طرفه و آزمون حداقل اختلاف معني دار براي مقايسه ميانگين پروتئينهاي مختلف در ميان گاوميشهاي نر و ماده و بالغ و نابالغ. آزمون "t" براي مقايسه ميانگين پروتئينهاي سرم خون گاوميشهاي بالغ ونابالغ نر و نيز بالغ و نابالغ ماده. آناليز رگرسيون با دو متغير مستقل سن و جنس براي مقايسه درصد پروتئينها در گاوميشهاي نر و ماده و گاوميشهاي بالغ و نابالغ .
نتايج: چهار فركسيون پروتئيني آلبومين و آلفا، بتا و گاماگلوبولين تفكيك گرديد. ميزان گاماگلوبولين در جنس ماده به طور معني داري بيشتر از جنس نر مي باشد. ميانگين بتا و گاماگلوبولين در گروه بالغ نسبت به گروه سني نابالغ و ميانگين ميزان آلفاگلوبولين در گروه سني نابالغ نسبت به گروه سني بالغ به طور معني داري بالاتر مي باشد. ميانگين ميزان آلفاگلوبولين در نرهاي بالغ به طور معني داري كمتر از نرهاي نابالغ مي باشد. ميانگين ميزان گلوبولين تام و بتا و گاماگلوبولين در بالغ هاي ماده به طور معني داري بالاتر از نابالغ هاي ماده و ميزان آلفاگلوبولين و آلبومين در ماده هاي نابالغ به طور معني داري بالاتر از بالغ هاي ماده مي باشد. گاماگلوبولين و گلوبولين تام در بالغ هاي ماده بيشتر از بالغ و نابالغ هاي نر مي باشد.
نتيجه گيري: پروتئينهاي سرم خون گاوميشهاي بومي خوزستان از چهار فركسيون آلبومين، آلفا، بتا و گاماگلوبولين تشكيل گرديده است. ميزان پروتئينهاي سرم خون متاثر از سن مي باشد بدين معني كه با افزايش سن ميزان بتا و گاماگلوبولين افزايش اما ميزان آلبومين و آلفا گلوبولين كاهش مي يابد. در بين گلوبولين هاي سرم خون تنها گاماگلوبولين تحت تاثير جنس قرار دارد و در جنس ماده از ميزان بالاتري برخوردار مي باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 92
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی