برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1382 , دوره  58 , شماره  4 ; از صفحه 301 تا صفحه 306 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي ليپيدها و ليپوپروتئينهاي سرم خون گوسفندهاي نژاد لري بختياري و ارتباط آنها با فعاليت غده تيروئيد

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه آموزشی علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شیراز
 
چکیده: 

هدف: بررسي ليپيدها و ليپوپروتئينهاي سرم خون گوسفندهاي نژاد لري بختياري و ارتباط آنها با فعاليت غده تيروئيد.
طرح: مطالعه توصيفي از نوع همبستگي.
حيوانات: صد و هجده راس گوسفند نژاد لري - بختياري در دو جنس نر و ماده.
روش: نمونه هاي خون از وريد وداج 118 راس گوسفند نژاد لري - بختياري در سنين مختلف (5-4،4-3،3 -2 و 2-1 و <1 سال) و دو جنس نر و ماده گرفته شدند. غلظت سرمي كلسترول، تري گليسيريد، ليپيدتام،VLDL - کلسترول LDL - كلسترول و HDL - كلسترول با روشهاي متداول آزمايشگاهي و غلظت تيروكسين (T4) تري يدوتيرونين (T3) و جذب (T3uptake)T3 با روش راديوايمونواسي و ميزان (Free thyroxine index "FTI") با استفاده از فرمول استاندارد مورد سنجش قرار گرفتند.
تجزيه و تحليل آماري: اعداد به دست آمده از اين پژوهش با استفاده از آزمون آناليز واريانس (ANOVA)  و آناليز رگرسيون در برنامه كامپيوتري SPSS مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفتند. با استفاده از آزمون دانكن به تفاوتهاي معني دار ميان ميانگينهاي مختلف پي برده شد. تمام مقادير به صورت ميانگين ± خطاي استاندارد در سطح (P<0.05) ارائه گرديدند.
نتايج: ميزان كلسترول، تري كليسيريد LDL- كلسترول T3 ، T4، (T3 uptake) و سرم گوسفندهاي نژادلري - بختياري در گروههاي سني مختلف داراي اختلاف آماري معني دار بودند (P<0.05). با افزايش سن، ميزان كلسترول ((P<0.05, r=0.24 وLDL - کلسترول سرم (P<0.05, r=0.20) افزايش يافت. ميزان تمام ليپيدها، ليپوپروتئينها، T4 و FTI سرم در دو جنس نر و ماده داراي اختلاف آماري معني دار بودند (P<0.05). به طوري كه ميزان كلسترول ، ليپيدتام، HDL- كلسترول،LDL - كلسترول،T4  و FTI در جنس ماده بيشتر از جنس نر و ميزان تري گليسيريد و VLDL- كلسترول در جنس نر بيشتر از جنس ماده بود(P<0.05) .
هيچ گونه همبستگي معني داري ميان هورمونهاي تيروئيدي (T4 و T3) و ليپيدها و ليپوپروتئينهاي سرم خون گوسفندهاي نژاد لري بختياري به دست نيامد.
نتيجه گيري: در گوسفند به عنوان يك نشخوار كننده بر خلاف گوشتخواران همبستگي معني داري ميان هورمونهاي تيروئيدي و ليپيدها و ليپوپروتئينهاي سرم خون وجود ندارد كه مي تواند ناشي از متابوليسم خاص ليپيدها و ليپوپروتئينها در نشخوار كنندگان باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

نظیفی حبیب آبادی، س.، و روغنی، ا.، و زمانی، د.، و منورصادق، م. (1382). بررسی لیپیدها و لیپوپروتئینهای سرم خون گوسفندهای نژاد لری بختیاری و ارتباط آنها با فعالیت غده تیروئید. مجله تحقیقات دامپزشکی (دانشگاه تهران), 58(4), 301-306. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=5009Vancouver : کپی

نظیفی حبیب آبادی سعید، روغنی ابراهیم، زمانی داوود، منورصادق مجید. بررسی لیپیدها و لیپوپروتئینهای سرم خون گوسفندهای نژاد لری بختیاری و ارتباط آنها با فعالیت غده تیروئید. مجله تحقیقات دامپزشکی (دانشگاه تهران). 1382 [cited 2021June23];58(4):301-306. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=5009IEEE : کپی

نظیفی حبیب آبادی، س.، روغنی، ا.، زمانی، د.، منورصادق، م.، 1382. بررسی لیپیدها و لیپوپروتئینهای سرم خون گوسفندهای نژاد لری بختیاری و ارتباط آنها با فعالیت غده تیروئید. مجله تحقیقات دامپزشکی (دانشگاه تهران), [online] 58(4), pp.301-306. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=5009. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 45 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی