برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1398 , دوره  11 , شماره  3 ; از صفحه 415 تا صفحه 430 .
 
عنوان مقاله: 

سنجش و ارزيابي وضعيت مولفه هاي زيست پذيري خيابان از ديدگاه شهروندان (مطالعه موردي: خيابان وليعصر تهران)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه شهيد بهشتي
 
چکیده: 
در حال حاضر خيابان ها به مثابه ي موجودات زنده، نيازمند سرزندگي و زيست پذيري هستند. خلق و ارتقاي زيست پذيري در يک فضاي شهري علي اخصوص، مستلزم همسو بودن ويژگي هاي فضا در پاسخگويي به نيازهاي شهروندان بوده که به نوبه ي خود مي تواند افزايش حضور مستمر و کيفيت زندگي آنها را به دنبال داشته باشد. اين پژوهش با هدف سنجش و ارزيابي مولفه هاي زيست پذيري در خيابان وليعصر تهران صورت گرفته است. جامعة آماري موردِ بررسي شامل شهروندان خيابان وليعصر و حجم نمونه در اين پژوهش 150 نفر بوده است. روش نمونه گيري به صورت نمونه گيري تصادفي مي باشد. اين پژوهش از نظر هدف، کاربردي و برمبناي راهبرد پژوهش، از نوع پيمايشي است و از ابزار پرسش نامه براي جمع آوري داده ها استفاده شده است. روايي پرسشنامه با استفاده از روايي محتوا و پايايي آن از طريق آلفاي کرونباخ (815/0) به دست آمد. براي تحليل داده ها رگرسيون چند متغيره، آماره تي تک نمونه اي و آزمون کروسکال با استفاده از نرم افزار spss استفاده شد. يافته هاي تحقيق نشان مي دهد که بين پايگاه اجتماعي-اقتصادي شهروندان و ميزان زيست پذيري خيابان وليعصر با مولفه-هاي تحصيلات و مدت سکونت در آن رابطه معناداري وجود دارد. يافته هاي ديگر نشان داد در بين مولفه هاي مورد مطالعه، بعد زيست محيطي با ميانگين (89/2) داراي بيشترين رتبه بوده و پس از آن به ترتيب بعد فرهنگ و پايداري اجتماعي (49/2) در رتبه دوم، بعد حمل و نقل (28/2) در رتبه سوم، بعد بهداشت و سلامت (18/2) در رتبه چهارم، بعد مسکن (90/1) در رتبه پنجم و در نهايت بعد اقتصادي (87/1) در رتبه ششم قرار دارد. در نهايت مي توان نتيجه گيري کرد توزيع مولفه هاي زيست پذيري از نظر شهروندان در خيابان وليعصر به صورت يکسان بوده است.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

صرافی، م.، و رضویان، م.، و طالبیان، م.، و اکبری، م. (1398). سنجش و ارزیابی وضعیت مولفه های زیست پذیری خیابان از دیدگاه شهروندان (مطالعه موردی: خیابان ولیعصر تهران). نگرش های نو در جغرافیای انسانی (جعرافیای انسانی), 11(3 ), 415-430. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=499239Vancouver : کپی

صرافی مظفر، رضویان محمدتقی، طالبیان محمدحسن، اکبری محمدرضا. سنجش و ارزیابی وضعیت مولفه های زیست پذیری خیابان از دیدگاه شهروندان (مطالعه موردی: خیابان ولیعصر تهران). نگرش های نو در جغرافیای انسانی (جعرافیای انسانی). 1398 [cited 2021October25];11(3 ):415-430. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=499239IEEE : کپی

صرافی، م.، رضویان، م.، طالبیان، م.، اکبری، م.، 1398. سنجش و ارزیابی وضعیت مولفه های زیست پذیری خیابان از دیدگاه شهروندان (مطالعه موردی: خیابان ولیعصر تهران). نگرش های نو در جغرافیای انسانی (جعرافیای انسانی), [online] 11(3 ), pp.415-430. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=499239. 

 
بازدید یکساله 128 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی