مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
عنوان مقاله: 

تاثيرعوامل محيطي بر تنوع گونه اي روتيفرها با استفاده از شاخص هاي تنوع زيستي و بررسي همبستگي کانوني (CCA)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه زيست شناسي، دانشگاه شهيد باهنر کرمان، کرمان، ايران
 
چکیده: 
گردان تنان جانوران ميکروسکوپي آبزي متعلق به شاخه Rotifera هستند که در محدوده وسيعي از زيستگاه هاي آبي سکونت دارند و به عنوان يکي از نشانگرهاي شرايط زيست محيطي زيستگاه هاي آبي محسوب مي شوند. اين موجودات با به جريان انداختن مواد مغذي نقش مهمي در اکولوژي اکوسيستم-هاي آب شيرين ايفا مي کنند. با توجه به نقش مهم اين گروه از جانداران در زنجيره هاي غذايي اکوسيستم هاي آبي و نياز به کشف تنوع زيستي آن ها، اين مطالعه با هدف سنجش برخي از فاکتورهاي غيرزيستي در دو آبگير واقع در شمال غرب ايران و بررسي تأثير اين فاکتورها روي الگوي پراکنشِ و تنوع روتيفرها طراحي و اجرا گرديد. نمونه برداري از روتيفرها و اندازه گيري مقادير شاخص هاي آب شامل دما، pH، اکسيژن محلول و هدايت الکتريکي به صورتِ فصلي و به مدتِ يک سال، انجام گرفت. در اين بررسي، در مجموع، 28 گونه روتيفر از 10 خانواده از شاخه روتيفرها جمع آوري شد. آناليز همبستگي کانوني (CCA) ارتباط بين فراواني گونه اي روتيفرها و متغيرهاي محيطي را نشان داد. نتايج مويد اين است که همبستگي مثبت و معني داري بين اکسيژن محلول و هدايت الکتريکي با تنوع روتيفرها، در هر دو اکوسيستم مورد مطالعه وجود دارد و نتايج نشان داد، عوامل محيطي مي توانند تنوع گونه اي روتيفرها را تحت تأثير قرار دهند.
 
كلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 16
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی