مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
عنوان مقاله: 

اثرات سطوح مختلف پربيوتيک جيره بر شاخص هاي رشد و برخي شاخص هاي ايمني غير اختصاصي در ماهي دانيو گورخري (Danio rerio)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه شيلات، دانشکده شيلات و محيط زيست، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي گرگان
 
چکیده: 
هدف از اين مطالعه بررسي تأثير سطوح مختلف پربيوتيک گالاکتواليگوساکاريد بر رشد و شاخص هاي ايمني غيراختصاصي ماهي دانيو گورخري (Danio rerio) بود. تعداد 420 قطعه ماهي 1/0± 45 ميلي گرم) به طور کاملا تصادفي در چهار تيمار با سه تکرار در آکواريوم ها توزيع شده و با چهار جيره آزمايشي حاوي صفر، 5/0، 1 و 2 درصد پربيوتيک به مدت 8 هفته غذادهي شدند. در پايان دوره شاخص هاي رشد، کارايي مصرف جيره (وزن نهايي، ضريب رشد ويژه و ضريب تبديل غذايي) و نيز شاخص هاي ايمني غيراختصاصي (سطوح ايمونوگلوبولين کل، پروتئين کل و فعاليت آنزيم آلکالين فسفاتاز) بررسي شد. نتايج به دست آمده نشان داد استفاده از سطوح مختلف گالاکتواليگوساکاريد اثر معني داري بر شاخص هاي رشد نداشت (05/0P>). همچنين بررسي شاخص هاي ايمني غير اختصاصي نشان داد که استفاده از سطوح 5/0 و 2 درصد گالاکتواليگوساکاريد باعث افزايش معني دار ايمونوگلوبولين کل گرديد (05/0P<). بررسي ميزان فعاليت آلکالين فسفاتاز مويد اين است که سطح 2 درصد پربيوتيک باعث افزايش معني دار فعاليت آلکالين فسفاتاز شد (05/0P<). ميزان پروتئين کل نيز نشان داد که هر سه سطح گالاکتواليگوساکاريد باعث افزايش معني دار ميزان پروتئين کل مي شود (05/0P<). با توجه به اين نتايج به نظر مي رسد استفاده از سطوح بالاي گالاکتواليگوساکاريد (2 درصد) باعث افزايش شاخص هاي ايمني غيراختصاصي در ماهي دانيو گورخري مي شود.
 
كلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 17
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی