24 SID.ir | ﻧ ﺘ ﺎ يج وﺟ ﻮ دي ﺑ ﻬ ﺘ ﺮ يﻦ زوجﻫ ﺎ ي نزديني ﺑ ﺮ اي رده اي ﺧ ﺎ ص از ﻧ ﮕ ﺎ ﺷ ﺖ ﻫ ﺎ ي ﻏ ﯿ ﺮ دوري در ﻓ ﻀ ﺎ ﻫ ﺎ ي ﺑ ﺎ ﻧ ﺎ خ ﻏ ﯿ ﺮ بازتابي

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

ﻧ ﺘ ﺎ يج وﺟ ﻮ دي ﺑ ﻬ ﺘ ﺮ يﻦ زوجﻫ ﺎ ي نزديني ﺑ ﺮ اي رده اي ﺧ ﺎ ص از ﻧ ﮕ ﺎ ﺷ ﺖ ﻫ ﺎ ي ﻏ ﯿ ﺮ دوري در ﻓ ﻀ ﺎ ﻫ ﺎ ي ﺑ ﺎ ﻧ ﺎ خ ﻏ ﯿ ﺮ بازتابي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه ریاضی، دانشگاه ایت اله العظمی بروجردی، بروجرد، ایران
 
چکیده: 
ﻓ ﺮ ض ﮐ ﻨ ﯿ ﺪ يﮏ زوج ﻧ ﺎ ﺗ ﻬ ﯽ از زيﺮ ﻣ ﺠ ﻤ ﻮ ﻋ ﻪ ﻫ ﺎ ي ﻓ ﻀ ﺎ ي ﻣ ﺘ ﺮ يﮏ ﺑ ﺎ ﺷ ﺪ . يک نگاشت غيردوري ناميده مي شود هرگاه. عضو يک بهترين زوج نزديني ﺑ ﺮ اي ﻧ ﮕ ﺎ ﺷ ﺖ ﻏ ﯿ ﺮ دوري ﻧ ﺎ ﻣ ﯿ ﺪ ه ﻣ ﯽ ﺷ ﻮ د ﻫ ﺮ ﮔ ﺎ ه ﻧ ﻘ ﺎ ط ﺛ ﺎ ﺑ ﺖ ﺑ ﻮ ده که ﻓ ﺎ ﺻ ﻠ ﻪ دو ﻣ ﺠ ﻤ ﻮ ﻋ ﻪ و را ﺗ ﻘ ﺮ يﺐ ﺑ ﺰ ﻧ ﻨ ﺪ ، ﺑ ﻪ ايﻦ ﻣ ﻌ ﻨ ﺎ ﮐ ﻪ . ﻫ ﺪ ف اﺻ ﻠ ﯽ ايﻦ ﻣ ﻘ ﺎ ﻟ ﻪ ﺑ ﺮ رﺳ ﯽ وﺟ ﻮ د ﭼ ﻨ ﯿ ﻦ ﻧ ﻘ ﺎ ﻃ ﯽ ﺑ ﺮ اي رده اي ﺧ ﺎ ص از ﻧ ﮕ ﺎ ﺷ ﺖ ﻫ ﺎ ي ﻏ ﯿ ﺮ دوري ﺗ ﺤ ﺖ ﻋ ﻨ ﻮ ان ﻧ ﮕ ﺎ ﺷ ﺖ ﻫ ﺎ يC-ﻏ ﯿ ﺮ اﻧ ﺒ ﺴ ﺎ ﻃ ﯽ ﻧ ﺴ ﺒ ﯽ است ﮐ ﻪ اﺧ ﯿ ﺮ اً در ﻣ ﺮ ﺟ ﻊ [1] ﻣ ﻌ ﺮ ﻓ ﯽ شده است. ﺑ ﺮ اي ايﻦ ﻣ ﻨ ﻈ ﻮ ر از يﮏ ﻣ ﻔ ﻬ ﻮ م ﻫ ﻨ ﺪ ﺳ ﯽ ﺟ ﺪ يﺪ ﺑ ﻪ ﻧ ﺎ م-ﺳ ﺎ ﺧ ﺘ ﺎ ر ﺷ ﺒ ﻪ ﻧ ﺮ ﻣ ﺎ ل يک نواﺧ ﺖ ﮐ ﻪ ﺑ ﺮ يﮏ زوج ﻧ ﺎ ﺗ ﻬ ﯽ و ﻣ ﺤ ﺪ ب از زيﺮ ﻣ ﺠ ﻤ ﻮ ﻋ ﻪ ﻫ ﺎ ي يﮏ ﻓ ﻀ ﺎ ي ﺑ ﺎ ﻧ ﺎ خ ﮐ ﻪ ﻟ ﺰ وﻣ ﺎ ً بازتابي نيست، اﺳ ﺘ ﻔ ﺎ ده ﺧ ﻮ اﻫ ﺪ ﺷ ﺪ . ﺑ ﻪ ﻣ ﻨ ﻈ ﻮ ر ﺗ ﺒ ﯿ ﯿ ﻦ ﺑ ﻬ ﺘ ﺮ ايﻦ ﺧ ﺎ ﺻ ﯿ ﺖ ﻫ ﻨ ﺪ ﺳ ﯽ ﻧ ﺸ ﺎ ن داده ﻣ ﯽ ﺷ ﻮ د ﮐ ﻪ ﻫ ﺮ زوج ﻧ ﺎ ﺗ ﻬ ﯽ ، ﺑ ﺴ ﺘ ﻪ ، ﮐ ﺮ اﻧ ﺪ ار و ﻣ ﺤ ﺪ ب در ﻓ ﻀ ﺎ ﻫ ﺎ ي ﺑ ﺎ ﻧ ﺎ خ ﺑ ﻪ ﻃ ﻮ ر يک نواﺧ ﺖ ﻣ ﺤ ﺪ ب ﺗ ﺤ ﺖ ﺷ ﺮ ايﻂ ﮐ ﺎ ﻓ ﯽ داراي ﺳ ﺎ ﺧ ﺘ ﺎ ر ﺷ ﺒ ﻪ ﻧ ﺮ ﻣ ﺎ ل-يک نواﺧ ﺖ اﺳ ﺖ . در ﻧ ﻬ ﺎ يﺖ ﺑ ﺎ اراﺋ ﻪ ﭼ ﻨ ﺪ ﻣ ﺜ ﺎ ل ﮐ ﺎ رﺑ ﺮ دي ﺑ ﻪ ﺑ ﺮ رﺳ ﯽ اﺛ ﺮ ﺑ ﺨ ﺶ ﺑ ﻮ دن ﻧ ﺘ ﺎ يﺞ ﺣ ﺎ ﺻ ل مي پردازيم.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 409
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی