5 SID.ir | اثر روي کلرايد بر رفتار هاي اضطرابي و افسردگي موش هاي صحرايي اواريکتومي شده در دوره قبل از بلوغ

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

اثر روي کلرايد بر رفتار هاي اضطرابي و افسردگي موش هاي صحرايي اواريکتومي شده در دوره قبل از بلوغ

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* اهواز، دانشگاه شهيد چمران اهواز، دانشکده علوم، گروه زيست شناسي
 
چکیده: 
در تحقيقات قبلي نشان داده شده که روي کلرايد اثر ضد اضطرابي متفاوتي در موش هاي نر و ماده گنادکتومي شده بعد از بلوغ دارد. لذا اين تحقيق به بررسي اثر روي کلرايد بر اضطراب و افسردگي در موش هاي بالغ اواريکتومي شده قبل از بلوغ پرداخته است. در اين آزمايش 50 سر موش ماده در روز 22-21 پس از تولد اواريکتومي شدند و در روز 75 پس از تولد، نيم ساعت قبل از تست اضطراب(دستگاه ماز بعلاوه مرتفع) و تست افسردگي(آزمون شناي اجباري) روي کلرايد 0، 5، 10، 20 ميلي گرم/کيلوگرم به صورت درون صفاقي دريافت کردند. اواريکتومي درصد زمان حضور در بازوي باز را بطور معني داري در گروه اواريکتومي شده نسبت به گروه شاهد آن کاهش داد(p<0. 05). افزايش معني داري در درصد تعداد ورود به بازوي باز بين گروه اواريکتومي0 ميلي گرم/کيلوگرم و گروه دريافت کننده روي کلرايد 5 ميلي گرم/ کيلوگرم مشاهده شد(p<0. 05). گروه اواريکتومي از نظر تأخير در توقف اوليه و زمان بي تحرکي کل نسبت به گروه شاهد آن اختلاف معني داري نداشت. کاهش معني داري از نظر تاخير در توقف اوليه بين گروه اواريکتومي 0 ميلي گرم/ کيلوگرم و روي کلرايد10 و 20 ميلي گرم/ کيلوگرم وجود دارد p<0. 05)). همچنين بين گروههاي ذکر شده از نظر زمان بي تحرکي کل افزايش معني داري نسبت به گروه اواريکتومي 0 ميلي گرم/ کيلوگرم مشاهده گرديد(0. 05. >p، 0. 01. >p). يافته هاي اين تحقيق نشان مي دهند که اواريکتومي ميزان اضطراب را افزايش مي دهد اما اين افزايش اضطراب با افسردگي همراه نيست. تزريق روي کلرايد اثر ضد اضطرابي و افسردگي را نشان داد. بنابراين به نظر مي رسد روي کلرايد تاثير متفاوتي بر رفتار افسردگي اواريکتومي شده هاي قبل و بعد از بلوغ داشته باشد.
 
كلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 11
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی