مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
عنوان مقاله: 

اثر بخشي مداخله آموزشي بر آگاهي و عملکرد دانش آموزان دختر شهر بندرعباس در خصوص پوکي استخوان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه اپيدميولوژي، مرکز تحقيقات عوامل اجتماعي در ارتقاء سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي هرمزگان، بندرعباس، ايران
 
چکیده: 
هدف: پوکي استخوان يک اختلال اسکلتي است و ويژگي بارز آن کاهش استحکام استخوان بوده و فرد را در معرض خطر شکستگي استخوان قرار مي دهد. هدف از اين مطالعه تعيين اثربخشي مداخله آموزشي بر ميزان آگاهي و عملکرد دانش آموزان دختر پايه اول دبيرستان شهر بندرعباس در خصوص پوکي استخوان بود. روش ها: در يک مطالعه مداخله اي از نوع نيمه تجربي 419 نفر از دانش آموزان پايه اول دبيرستان به روش تصادفي خوشه اي چند مرحله اي در دو گروه آزمون و کنترل قرار گرفتند. ابزار جمع آوري داده ها پرسشنامه بود. داده هاي جمع آوري شده وارد نرم افزار آماري SPSS نسخه 19 گرديد و از شاخص هاي آمار توصيفي و آزمون هاي آماري تي تست و تي-زوجي براي آناليز داده ها استفاده شد. نتايج: ميانگين امتيازات آگاهي و عملکرد در گروه هاي آزمون و شاهد قبل از آموزش تفاوت معنادار آماري نداشت. پس از آموزش ميانگين امتيازات آگاهي و عملکرد گروه آزمون نسبت به گروه شاهد افزايش معناداري پيدا کرد. (p-value = 0. 001). ميانگين نمره عملکرد گروه مداخله از 2/22 در مرحله قبل از مداخله به 79/29 در مرحله بعد از مداخله تغيير يافت و اين تفاوت ازنظر آماري معني دار بود، (p = 0. 028). نتيجه گيري: با توجه به نتايج تحقيق حاضر، مداخله آموزشي به روش مذکور در ارتقا ميزان آگاهي و نيز عملکرد دانش آموزان دختر پايه اول دبيرستاني نسبت به پوکي استخوان تأثيرگذار بوده لذا برنامه ريزي و اجراي اين مدل آموزشي در جامعه موردنظر مي تواند در پيشگيري از بيماري مذکور در سنين بالاتر موثر باشد.
 
كلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 27
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی