4 SID.ir | بررسي تأثير پروبيوتيک لاکتوباسيلوس بولگاريکوس (Lactobacillus bulgaricus) ريزپوشاني شده با نانوذرات آلژينات/کيتوزان بر رشد و کارايي تغذيه در فيل ماهي جوان (Huso huso)

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

بررسي تأثير پروبيوتيک لاکتوباسيلوس بولگاريکوس (Lactobacillus bulgaricus) ريزپوشاني شده با نانوذرات آلژينات/کيتوزان بر رشد و کارايي تغذيه در فيل ماهي جوان (Huso huso)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه بهداشت آبزیان، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 
چکیده: 
زمينه مطالعه: در آبزي پروري رشد سريع، کارايي مناسب تغذيه و افزايش مقاومت در برابر بيماري ها بسيار مطلوب است. يکي از راهکارهاي مناسب براي بهبود شاخص هاي رشد و مقاومت ماهي استفاده از باکتري هاي پروبيوتيکي است. هدف: مطالعه حاضر به منظور ارزيابي اثر پروبيوتيکي باکتري لاکتوباسيلوس بولگاريکوس ريزپوشاني شده با نانوذرات آلژينات/کيتوزان بر رشد و کارايي تغذيه در فيل ماهي جوان (Huso huso) انجام گرفت. روش کار: اين آزمايش به صورت طرح کاملاً تصادفي در قالب چهار گروه تيمار و يک گروه شاهد هرکدام با سه تکرار صورت پذيرفت، براي اين منظور تعداد 375 قطعه فيل ماهي با ميانگين وزني gr8/2± 2/27 در پنج گروه تقسيم شدند. تيمار هاي آزمايشي شامل: T1 با غذاي حاوي آلژينات/کيتوزان بدون باکتري، T2 با غذاي حاوي باکتري ريزپوشاني شده به روش امولسيون، T3 با غذاي حاوي باکتري ريزپوشاني شده به روش ژلاسيون يوني، T4 با غذاي حاوي باکتري بدون پوشش و گروه شاهد با غذاي پايه تغذيه شدند. ماهيان روزانه به ميزان 3 % وزن بدن تغذيه شدند. نتايج: نتايج نشان دادند که حداکثرمقدار ضريب تبديل غذايي (FCR) در T3 (11/0± 64/1) و کمترين آن درT4 (06/0± 14/1) بود. T4 در شاخص هاي SGR، PER، FER، در روز 30 و 60 داراي بهترين عملکرد نسبت به ساير تيمارها بود. نتيجهگيرينهايي: براساس نتايج بدست آمده مي توان نتيجه گرفت که عملکرد رشد در تيمارهايي که کيتوزان و آلژينات به عنوان پوشش حضور داشتند نسبت به تيمار لاکتوباسيلوس بدون پوشش پايين تر بود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 37
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی