4 SID.ir | تمييز آلل هاي MHC سگ (DLA-DRB1) با روش تحليل دقيق دماي شکافت DNA

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

تمييز آلل هاي MHC سگ (DLA-DRB1) با روش تحليل دقيق دماي شکافت DNA

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه میکروبیولوژی و ایمونولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 
چکیده: 
زمينه مطالعه: نقش مهم مولکو لهاي مجتمع عمده پذيرش بافتي ) MHC ( اتصال به پپتي دهاي پادگني و عرضه آ نها به لنفوسي تهاي T است. از اينرو تنوع MHC با حساسيت و يا مقاومت در برابر بسياري از بيمار يهاي عفوني و بيماري هاي خودايمن مرتبط است. يک روش نوين بررسي تنوع ژنتيکي، تحليل دقيق دماي شکافت DNA ا) HRM-High Resolution Melting ( است که م يتوان آنرا براي بررسي تنوع MHC به کار برد. هدف: تمييز آل لهاي MHC سگ ) DLA-DRB1 ( با روش تحليل دقيق دماي شکافت DNA. روش کار: تعداد 40 نمونه خون از س گهاي ارجاعي به بيمارستان دا مهاي کوچک دانشکده دامپزشکي دانشگاه تهران جمع آوري گرديد. پس از استخراج DNA و افزوده سازي اگزون دوم ژن DLA-DRB1، تحليل HRM و منحني ذوب صورت گرفت. براي تطبيق الگوهاي HRM با توالي نوکلئوتيدي آلل ها، از روش تعيين توالي مستقيم استفاده شد. نتايج: بر اساس تنوع مشاهده شده در نتايج HRM و منحني ذوب، 40 نمونه به 8 ژنوتيپ ) A تا H( قابل تقسي مبندي بودند. بيشترين فراواني مربوط به تيپ 25/00( A %( و سپس تيپ C و E )هر کدام 00 / 15 %( بود. در مجموع 5/ 82 % نمون هها هتروزيگوت و 5/ 17 % نمون هها هوموزيگوت بودند. نتيج هگيري نهايي: مطالعه حاضر اولين مطالع هاي است که براي تايپيگ آل لهاي ژن DLA-DRB1 از تکنيک HRM استفاده شده است. تطبيق نتايج HRM با توالي آلل ها نشان داد که اين روش م يتواند براي تفکيک آل لهاي DLA-DRB1 به کار رود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 27
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی