برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1397 , دوره  73 , شماره  1 ; از صفحه 83 تا صفحه 92 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي مقايسه اي تاثير مواد شيميايي و تخمير طبيعي بر روي کيفيت ميکروبي و آنتي بادي IgG آغوز گاو به منظور افزايش ماندگاري آن

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 
چکیده: 
زمينه مطالعه: آغوز گاوي اولين شير ترشح شده پس از تولد گوساله م يباشد و ماد هاي بسيار مغذي سرشار از فاکتورهاي ايمن يبخش، فاکتورهاي ضدميکروبي، فاکتورهاي رشد و ترميم بافت م يباشد. با توجه به ضرورت بهره مندي از آغوز و نيز فوايد ارزشمند آن براي گوساله، نگهداري و ذخيره آغوز همواره مورد توجه بوده است. آلودگي ميکروبي آغوز موجب تداخل در جذب آنت يباد يهاي موجود در آغوز م يشود. هدف: بررسي اثر نگهدارند ههاي شيميايي و تخمير طبيعي جهت ذخيره سازي آغوز به منظور حفظ کيفيت آن م يباشد. روش کار: براي انجام اين تحقيق آغوز حاصل از شيردوشي اوليه بعد از زايمان، از 5 گاو نژاد هلشتاين ب هطور مجزا جم عآوري شد. نمون هها فوراً به آزمايشگاه منتقل شدند و آزمايشات ميکروبي بر روي نمون ههاي آغوز تازه انجام شد. سپس نمون ههاي آغوز بعد از انجام تيمار با اسيد پروپيونيک، اسيد فرميک، سوربات پتاسيم و روش تخمير طبيعي در روزهاي 1، 10، 20 و 30 ذخيره سازي از نظر باکتر يهاي شاخص شامل بارميکروب يکل و اشرشيا کلي، کل يفرم و کپک ومخمر مورد ارزيابي قرار گرفتند. بعد از انجام آزمون ميکروبي از نمونه کلستروم تازه )شاهد( و نمون ههاي تيمار شده در پايان روز Whey 30 تهيه شد و آزمون SRID ب همنظور سنجش آنت يبادي IgG در نمونه شاهد و نمون ههاي تيمار شده انجام شد. نتايج: سوربات پتاسيم نقشي در کاهش باکتر يهاي اشرشيا کلي و کلي فرم نداشت اما مانع افزايش تعداد آ نها در طي 30 روز نگهداري گرديده است. اسيد فرميک و اسيد پروپيونيک موجب کاهش باکتري اشرشياکلي و کلي فرم ) 05 / p>0 ( شدند. همچنين اين دو اسيد به علت ماهيت اسيدي موجب رشد بيش از حد کپک و مخمر در مقايسه با سوربات پتاسيم شدند. اما سه تيمار ياد شده نقشي در کاهش بارميکروبي کل ) 05 / p<0 ( نداشت هاند. تخمير طبيعي نيز فقط در کاهش اشرشيا کلي و کلي فرم نقش داشته است و در مقايسه با تيمارهاي ديگر بار ميکروبي کل از روز بعد از تيمار افزايش بسيار شديدي داشته است. در بين تيمارها، سوربات پتاسيم و اسيد فرميک در حفظ کيفيت بهداشتي آغوز نقش مؤ ثرتري داشت هاند. همچنين نتايج حاصل از سنجش آنتي بادي IgG نشان دهنده آن است که نقش سوربات پتاسيم نسبت به دو اسيد آلي و تخمير طبيعي در کاهش ميزان آنتي بادي IgG معن يدار نبوده است) 05 / p<0 ( و اثر حفاظتي بهتري داشته است. نتيج هگيري نهايي: سوربات پتاسيم و اسيد فرميک نسبت به اسيد پروپيونيک و تخمير طبيعي نقش بهتري در حفظ خواص و کيفيت آغوز براي نگهداري کوتاه مدت جهت تغذيه گوساله داشته است.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 71
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی