مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
عنوان مقاله: 

مکان يابي ژن هاي کنترل کننده صفات مورفولوژيک در زاده هاي F3 جو حاصل از تلاقي ارقام بيچر×کوير

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه توليدات گياهي، دانشکده کشاورزي، دانشگاه گنبد کاووس، گنبد کاووس، ايران
 
چکیده: 
اهداف: دستاورد مهم تجزيه ژن هاي کمّي کنترل کننده صفات مورفولوژيک (QTL)، تسهيل مطالعه توارث صفات مندلي ساده است. هدف اين پژوهش، مکان يابي ژن هاي کنترل کننده صفات مورفولوژيک در زاده هاي F3 جو حاصل از تلاقي ارقام بيچر×کوير بود. مواد و روش ها: در پژوهش تجربي حاضر به منظور شناسايي QTL، 103 خانواده نسل F3 جو حاصل از تلاقي ارقام بيچر×کوير در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي در سال زراعي 94-1393 در سه تکرار کشت شد. تعداد بذر جوانه زده، طول دوره پُرشدن دانه، ارتفاع بوته، طول پدانکل، وزن دانه و شاخص برداشت ارزيابي شدند. نقشه پيوستگي با نشانگرهاي SSR، iPBS، IRAP و ISSR تهيه شد. QTLها با نرم افزار QGENE 4. 0 شناسايي شدند و تجزيه QTL با مکان يابي فاصله اي مرکب انجام شد. يافته ها: QTLهاي شناسايي شده با نمره لود 2/007، 8/6% واريانس فنوتيپ تعداد بذر جوانه زده؛ نمره 2/22، 9/5% واريانس فنوتيپ طول دوره پُرشدن دانه؛ نمره 2/74، 1/16% واريانس ارتفاع بوته؛ نمره 2/19، 9/3% واريانس صفت طول پدانکل؛ نمره 2/04، 8/7% واريانس وزن دانه و نمره 2/38، 2/38 و 2/16 به ترتيب 10/1، 10/1 و 9/2% واريانس شاخص برداشت را توجيه نمودند. نتيجه گيري: براي صفات تعداد بذر جوانه زده، يک QTL روي کروموزوم 6 و پيوسته به نشانگر ISSR38-4، طول دوره پُرشدن دانه، يک QTL روي کروموزوم 7 در فاصله نشانگري iPBS2076-6-iPBS2085-1، براي ارتفاع بوته، يک QTL روي کروموزوم 2 در فاصله نشانگري iPBS2083-3-HVBKASI، براي طول پدانکل، يک QTL روي کروموزوم 6 و پيوسته به نشانگر ISSR38-4، براي صفت وزن دانه، يک QTL واقع بر کروموزوم 3 در فاصله نشانگري iPBS2075-5-ISSR38-7 و براي صفت شاخص برداشت، 3 QTL وجود دارد.
 
كلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 15
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی