مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
عنوان مقاله: 

تاثير عصاره سيانوباکتري اسيلاتوريا روي رده سلولي سرطان پستان و بيان ژن NM23

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه زيست شناسي، دانشکده علوم پايه، دانشگاه آزاد رشت، رشت، ايران
 
چکیده: 
اهداف: سيانوباکتري ها که به عنوان يکي از منابع دريايي هستند، به دليل داشتن ترکيبات موثر سبب فعال شدن روند مرگ سلولي در سلول هاي سرطاني مي شوند و لذا ممکن است بتوانند به عنوان منبع جديد مورد استفاده قرار بگيرند. هدف اين پژوهش بررسي تاثير عصاره سيانوباکتري اسيلاتوريا روي رده سلولي سرطان پستان و بيان ژن NM23 بود. مواد و روش ها: در پژوهش تجربي حاضر، سيانوباکتري اسيلاتوريا در محيط کشت زايندر منفي در دماي 26 تا C28º با شدت نور 350 تا 3500لوکس و تحت شرايط 12 ساعت روشنايي و 12 ساعت تاريکي، کشت و رده سلولي MCF-7 نيز تهيه شد. سلول هاي سرطان پستان توسط عصاره هيدروالکلي اسيلاتوريا با غلظت هاي مختلف تيمار شدند. تاثير عصاره بر زنده ماندن سلول ها توسط آزمايش MTT assay ارزيابي و اثر عصاره روي تغييرات بيان ژن NM23 توسط Real Time PCR بررسي شد. يافته ها: مورفولوژي رده سلولي MCF-7 نشان داد که عصاره سيانوباکتري اسيلاتوريا تغييرات قابل توجهي در سلول هاي تيمارشده در مقايسه با سلول هاي کنترل در خصوصيات مورفولوژي سلول ها ايجاد کرد. با افزايش غلظت، زنده ماندن سلول ها کاهش يافت و اختلاف معني داري نسبت به نمونه کنترل داشت. عصاره پس از گذشت 24 ساعت، باعث مهار 50درصدي بقاي سلول ها در غلظت 0/6ميلي گرم بر ميلي ليتر (0/001p<) شد. بيان ژن NM23 در زمان 24 ساعت به طور معني داري نسبت به نمونه کنترل افزايش يافت. نتيجه گيري: عصاره سيانوباکتري اسيلاتوريا باعث کاهش در رده سلولي سرطان پستان و افزايش بيان ژن NM23 مي شود.
 
كلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 18
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی