4 SID.ir | بررسي ارتباط بين تاب آوري و منبع کنترل در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي البرز در سال 1395

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي ارتباط بين تاب آوري و منبع کنترل در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي البرز در سال 1395

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران
 
چکیده: 
مقدمه: تاب آوري را فرايند تطابق موفقيت آميز با تجارب آسيب زا مي دانند. مفهوم منبع کنترل نيز به توانايي انسان در کنترل شرايط و رويدادهاي محيطي اشاره دارد. تاب آوري و منبع کنترل از مولفه هاي تاثيرگذار بر پيشرفت تحصيلي دانشجويان مي دانند. پژوهش حاضر با هدف بررسي ارتباط بين تاب آوري و منبع کنترل دانشجويان دانشکده پيراپزشکي دانشگاه علوم پزشکي البرز با عملکرد تحصيلي انجام گرديد. مواد و روش: اين مطالعه از نوع مقطعي بود که در دانشکده پيراپزشکي دانشگاه علوم پزشکي البرز با حجم نمونه 180 نفر و با روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي ساده انجام گرديد. ابزار گردآوري داده ها شامل پرسشنامه اطلاعات جمعيت شناختي، معدل کل دانشجويان و پرسشنامه هاي استاندارد شده تاب آوري کانر و ديويدسون؛ و منبع کنترل راتر بود. براي تجزيه و تحليل نهايي داده ها از نرم افزار 23 SPSS، آمار توصيفي (ميانگين و انحراف معيار) و آمار تحليلي (ضريب همبستگي اسپيرمن و پيرسون، تي مستقل، رگرسيون خطي چندگانه) استفاده گرديد. يافته ها: نتايج نشان داد که بين تاب آوري و منبع کنترل ارتباط معني دار وجود داشت يعني افراد تاب آور از منبع کنترل دروني برخوردار بودند (ميزان همبستگي41/0-و 0001/0>P). اما با عملکرد تحصيلي ارتباط معناداري ديده نشد. دانشجويان پسر(008/0P=)، و غيرخوابگاهي (025/0P=) تاب آورتر از سايرين بودند. همچنين عملکرد تحصيلي در دانشجويان دختر (037/0P=)، و غيرخوابگاهي (005/0P=) به طور معناداري بهتر از ساير دانشجويان بود. بحث و نتيجه گيري: نتايج اين مطالعه نشان داد که دانشجويان غيرخوابگاهي از تاب آوري بالاتر و عملکرد تحصيلي بهتري نسبت به خوابگاهي ها برخوردار بودند. انجام مطالعات بيشتر در اين طمينه پيشنهاد مي شود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 51
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی