برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1396 , دوره  6 , شماره  1 ; از صفحه 11 تا صفحه 28 .
 
عنوان مقاله: 

الگوي اکتشافي موفقيت شغلي بيماران هموفيلي بر پايه متغيرهاي فردي، شغلي و اجتماعي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده روان شناسی وعلوم تربیتی، دانشگاه آزاد خوراسگان، اصفهان، ایران
 
چکیده: 
مقدمه: موفقيت شغلي ارتباط بسيار نزديکي با ابعاد فردي، خانوادگي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي در بيماران هموفيلي دارد لذا پژوهش حاضر با هدف تدوين مدل اکتشافي موفقيت شغلي بيماران هموفيلي بر پايه متغيرهاي فردي، شغلي و اجتماعي انجام شد. مواد و روش: پژوهش حاضر از نوع توصيفي همبستگي بود. جامعه پژوهش حاضر را کليه بيماران هموفيلي شهر اصفهان در سال 1395 تشکيل دادند که تعداد 200 نفر از آنان صورت تصادفي انتخاب شدند. ابزار گردآوري داده ها پرسشنامه محقق ساخته اي بود که به منظور سنجش متغيرهاي مهارت هاي ارتباطي/شبکه اي، اعتماد بين فردي، فرصت رشد مهارتي، سرمايه روان شناختي، رفتار شهروندي، اخلاق کاري، دلبستگي شغلي، روزآمدي دانش، برنامه ريزي شغلي، بينش و هويت، انگيزش دروني و خلاقيت و موفقيت شغلي توسط پرسشنامه محقق ساخته بررسي گرديد. درنهايت اطلاعات از طريق تحليل مسير و با استفاده از نرم افزار SPSS تحليل گرديد. يافته ها: نتايج حاصل از تحليل مسير نشان داد، طي يک مدل چندسطحي، رابطه اي زنجيره اي بين متغيرهاي فردي، شغلي و اجتماعي با موفقيت شغلي در بيماران هموفيلي وجود دارد. بين خلاقيت، دلبستگي شغلي، بينش و هويت، مهارت هاي ارتباطي/شبکه سازي، اعتماد بين فردي، انگيزش دروني و برنامه ريزي شغلي با موفقيت شغلي ارتباط معناداري داشتند. همچنين بين اخلاق کاري، روزآمدي دانش، برنامه ريزي شغلي و انگيزش دروني با خلاقيت ارتباط معناداري داشتند. از سوي ديگر اعتماد بين فردي، فرصت رشد مهارتي و اخلاق کاري با مهارت هاي ارتباطي/شبکه سازي ارتباط معناداري داشتند. بحث ونتيجه گيري: در مجموع نتايج حاصل از اين پژوهش نشان مي دهد که از طريق مجموعه اي چند سطحي از متغيرهاي فردي، اجتماعي و شغلي، و بالاخص از طريق خلاقيت، دلبستگي شغلي، بينش و هويت، مهارت هاي ارتباطي/شبکه سازي، اعتماد بين فردي، انگيزش دروني و برنامه ريزي شغلي در مسير تقويت موفقيت شغلي بيماران هموفيلي اقدام نمود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 61
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی