مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
عنوان مقاله: 

اثر ضدميکروبي رنگدانه کاروتنوئيدي استخراج شده از ميکروکوکوس روزئوس

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه علوم و صنايع غذايي، دانشکده صنايع غذايي، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي گرگان، گرگان، ايران
 
چکیده: 
اهداف: کاروتنوئيدها رنگ هاي پرمصرف در صنعت غذا با منشا گياهي و ميکروبي هستند. هدف مطالعه حاضر ارزيابي اثر ضدميکروبي رنگدانه کاروتنوئيدي استخراج شده از ميکروکوکوس روزئوس بود. مواد و روش ها: در مطالعه تجربي حاضر سلول هاي ميکروکوکوس روزئوس با سانتريفيوژ ته نشين شدند و 10ميلي ليتر استون به آنها اضافه و توسط هموژنايزر هموژن شدند. در ادامه سوسپانسيون هموژن، سانتريفيوژ، مايع رويي جمع آوري و رنگدانه هاي کاروتنوئيدي با حجمي برابر از پتروليوم اتر استخراج شدند. محلول هاي رنگي پس از فيلتراسيون، به وسيله تغليظ کننده چرخنده تغليظ شد و سپس به وسيله خشک کن انجمادي به حالت پودري درآمد. ارزيابي فعاليت ضدميکروبي به روش انتشار ديسک صورت گرفت و ميزان حداقل غلظت بازدارندگي رشد (MIC) و حداقل غلظت کشندگي باکتري (MBC) با روش رقت آگار محاسبه شد. به منظور تحليل آماري آزمون توکي و نرم افزار آماري Minitab 16 به کار رفتند. يافته ها: رنگ استخراج شده از ميکروکوکوس روزئوس بر رشد تمام باکتري هاي مورد آزمون موثر بود، باسيلوس سرئوس و سالمونلا اينتريتيديس به ترتيب بيشترين (12/4ميلي متر) و کمترين (10/9ميلي متر) حساسيت به رنگ استخراج شده در غلظت 5ميلي گرم بر ميلي ليتر را داشتند. سالمونلا اينتريتيديس بيشترين MIC (64ميلي گرم بر ميلي ليتر) را داشت و در غلظت هاي مورد آزمون رنگ استخراج شده، تنها براي ميزان MBC سالمونلا اينتريتيديس مشاهده نشد. اثر ضدميکروبي رنگ استخراج شده بر باکتري هاي گرم مثبت نسبت به باکتري هاي گرم منفي بيشتر بود. نتيجه گيري: رنگ استخراج شده از ميکروکوکوس روزئوس، رنگي با منشا طبيعي است و فعاليت ضدميکروبي دارد. اثر ضدميکروبي آن بر باکتري هاي گرم مثبت مورد آزمون نسبت به باکتري هاي گرم منفي بيشتر است.
 
كلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 29
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی