برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

نقش راهبردهاي تنظيم شناختي هيجان، سرسختي روانشناختي و خوش بيني در پيش بيني اضطراب مرگ زنان در سه ماهه سوم بارداري

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه روان شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران
 
چکیده: 
مقدمه: بارداري يک رويداد طبيعي در زندگي زنان محسوب مي شود، اما مستلزم يک رشته سازگاري هاي فيزيولوژيکي و انطباق هاي روانشناختي است. کيفيت سازگاري با اين تغييرات مي تواند زنان را در معرض خطر مشکلات روانشناختي قرار دهد. با توجه به نقش موثر راهبردهاي تنظيم شناختي هيجان، سرسختي روانشناختي و خوش بيني در کنار آمدن فرد با شرايط مختلف و موقعيت هاي تنش زا، پژوهش حاضر با هدف بررسي نقش راهبردهاي تنظيم شناختي هيجان، سرسختي روانشناختي و خوش بيني در پيش بيني اضطراب مرگ در سه ماهه سوم بارداري زنان باردار انجام شد. روش کار: پژوهش حاضر يک مطالعه توصيفي و همبستگي است. نمونه پژوهش شامل 220 زن باردار در سه ماهه سوم بارداري بودند که به روش نمونه گيري در دسترس در شهرستان شيراز انتخاب شدند. داده ها با استفاده از فرم کوتاه فارسي پرسشنامه نظم جويي شناختي هيجان، مقياس سرسختي روانشناختي، آزمون جهت گيري زندگي (LOT) و مقياس 15 سوالي اضطراب مرگ تمپلر گردآوري شدند. داده ها با استفاده از آمار توصيفي (ميانگين و انحراف معيار) و آمار استنباطي (ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون گام به گام) مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. يافته ها: ميانگين و انحراف معيار براي اضطراب مرگ 7/2 (2/8، تنظيم شناختي هيجان 6/7 (95/54، سرسختي روانشناختي 07/10 (68/46 و خوش بيني 87/3 (05/16 بدست آمد. نتايج ضرايب همبستگي پيرسون نشان دادند که تنظيم شناختي هيجان، سرسختي روانشناختي و خوش بيني با اضطراب مرگ ارتباط دارند، به طوري که بين فاجعه نمايي، خود سرزنشگري و نشخوارگري با اضطراب مرگ ارتباط مثبت معنادار وجود داشت وهمچنين، بين ارزيابي مثبت، تمرکز مجدد بر برنامه ريزي، سرسختي و خوش بيني با اضطراب مرگ ارتباط معکوس معنادار وجود داشت، بعلاوه بين ديگر سرزنشگري، کم اهميت شماري، تمرکز مجدد مثبت و پذيرش با اضطراب مرگ ارتباط معناداري يافت نشد. نتايج تحليل رگرسيون نشان داد که به ترتيب سرسختي روانشناختي با (06/0-= B)، خوش بيني با (20/0-= B) و فاجعه نمايي با (35/0 = B) پيش بيني کننده بهتري براي اضطراب مرگ هستند. نتيجه گيري: نتايج نشان داد که راهبردهاي تنظيم شناختي هيجان، سرسختي روان شناختي و خوش بيني مي توانند راهکارهاي مناسبي جهت کاهش و کنترل اضطراب مرگ در زنان باردار در سه ماهه سوم بارداري شان باشند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

نصیری، س.، و عسکری زاده، ق.، و فضیلت پور، م. (1395). نقش راهبردهای تنظیم شناختی هیجان, سرسختی روانشناختی و خوش بینی در پیش بینی اضطراب مرگ زنان در سه ماهه سوم بارداری. روان پرستاری, 4(6 ), 50-58. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=470632Vancouver : کپی

نصیری سارا، عسکری زاده قاسم، فضیلت پور مسعود. نقش راهبردهای تنظیم شناختی هیجان, سرسختی روانشناختی و خوش بینی در پیش بینی اضطراب مرگ زنان در سه ماهه سوم بارداری. روان پرستاری. 1395 [cited 2022January23];4(6 ):50-58. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=470632IEEE : کپی

نصیری، س.، عسکری زاده، ق.، فضیلت پور، م.، 1395. نقش راهبردهای تنظیم شناختی هیجان, سرسختی روانشناختی و خوش بینی در پیش بینی اضطراب مرگ زنان در سه ماهه سوم بارداری. روان پرستاری, [online] 4(6 ), pp.50-58. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=470632. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 201 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی