برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

نقش دينداري، خانواده گرايي، رسانه هاي نوين و بازانديشي مدرن در نگرش به فرزندآوري در زنان و مردان متاهل 49-18 ساله

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* تبریز، دانشگاه تبریز، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی، گروه علوم اجتماعی
 
چکیده: 
مقدمه: به باور جامعه شناسان، بخشي از تغيير و تحولات خانوادگي در ايران محصول تغيير نگرش هاي افراد است. يکي از اين تغييرات، تغيير ارزش فرزند و فرزندآوري است. از آنجايي که نگرش ها، باورها وارزش هاي افراد در تمايلات و رفتار فرزندآوري آنها تاثيرگذارند، پژوهش حاضر درصدد مطالعه برخي از عوامل اجتماعي تاثيرگذار بر نگرش به فرزندآوري در بين زنان و مرد متاهل است. مواد و روش کار: : اين مطالعه مقطعي (توصيفي-تحليلي)، بر روي زنان و مردان متاهل 49-18 سال شهر تبريز انجام گرفت. 415 نفر به روش نمونه گيري خوشه اي انتخاب شدند. ابزارهاي پژوهش شامل پرسشنامه هاي محقق ساخته نگرش به فرزندآوري، دينداري، خانواده گرايي و بازانديشي مدرن بود. داده ها با استفاده از آزمون هاي متناسب (T و F، آزمون همبستگي پيرسون و رگرسيون چندگانه) تحليل شدند. يافته ها: وفق نتايج نگرش به فرزندآوري زنان و مردان تفاوت معنادار نداشت (919/0 =p)، اما نگرش به فرزندآوري در بين افراد با تحصيلات (010/0 =p) و پايگاه اقتصادي-اجتماعي (027/0 =p) مختلف با هم تفاوت معنادار داشت. بين خانواده گرايي (54/0 =r، 001/0 =p) و دينداري (42/0 =r، 001/0 =p) با نگرش به فرزندآوري همبستگي مستقيمي وجود داشت و بين بازانديشي مدرن(38/0-=r، 001/0 =p)، ميزان استفاده از اينترنت (30/0-=r، 001/0 =p) و ميزان استفاده از شبکه هاي اجتماعي مجازي (24/0-=r، 001/0 =p) با نگرش به فرزندآوري همبستگي معنادار معکوس وجود داشت. همچنين متغيرهاي مستقل وارد شده در مدل رگرسيوني پژوهش توانسته اند 40 درصد از واريانس نگرش به فرزندآوري مشارکت کنندگان را تبيين کنند. بحث و نتيجه گيري: براي ايجاد نگرش مثبت به فرزند و فرزندآوري در بين خانواده هاي ايراني بايد به نقش عواملي چون خانواده گرايي و دينداري توجه نمود و براي تقويت آنها برنامه ريزي و سياستگذاري نمود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 176
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی